logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Stypendia

Wnioski na stypendium można pobrać poniżej (lub w dziekanacie) i złożyć w dziekanacie Wydziału Biologiczno-Chemicznego ul. Ciołkowskiego 1K pok. 1008 (budynek Instytutu Chemii).

Wnioski złożone po terminie rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.

ZAŚWIADCZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ W ORYGINALE !!!

 

Rodzaje pomocy materialnej w roku 2016/2017

 

I.    Stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów, poprzedzający rok przyznania stypendium, wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium przyznawane jest przez odwoławczą komisję stypendialną ds. studentów na pisemny wniosek studenta złożony za pośrednictwem dziekanatu.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) zaliczył rok studiów poprzedzający rok, w którym ubiega się o przyznanie stypendium,

2)  nie powtarzał roku studiów poprzedzającego rok, w którym ubiega się o przyznanie stypendium i nie miał wpisu warunkowego na wyżej wymieniony rok studiów.

 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen  wniosek

 • wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce składają studenci, którzy uzyskali wysoką średnią ocen obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku tj. do średniej ocen z danego roku wlicza się wszystkie oceny uzyskane przez studenta z egzaminów i zaliczeń przedmiotów objętych planem studiów (z uwzględnieniem wszystkich form zajęć) wymaganych do zaliczenia roku studiów, z zastrzeżeniem, że uwzględnia się ocenę z egzaminu komisyjnego, pomijając ocenę kwestionowaną,
 • student, który spełnił warunki otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów na ostatnim roku studiów I stopnia, może ubiegać się o to stypendium na I roku II stopnia z zastrzeżeniem, że od daty ukończenia studiów I stopnia do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia nie upłynął czas dłuższy niż rok kalendarzowy.
 • studenci I roku studiów II stopnia, którzy ukończyli inną uczelnię, a ubiegają się o stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen, zobowiązani są do złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej na ostatnim roku studiów I stopnia poświadczoną przez dziekanat uczelni, na której studiowali.

 

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe  wniosek

Student składa wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami naukowymi.

 

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne  wniosek

Student składa wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami artystycznymi.

 

4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki w sporcie  wniosek

Student składa wniosek oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie wysokich wyników sportowych. Wniosek powinien być zaopiniowany przez prezesa AZS Uniwersytetu w Białymstoku.

 

5. Stypendium rektora dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów

w roku złożenia egzaminu maturalnego, które są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Student ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów w więcej niż jednej z wymienionych kategorii pomimo spełnienia kryteriów przewidzianych dla każdej z nich może otrzymać tylko jedno stypendium – korzystniejsze dla studenta.

 

II.   Stypendium socjalne  wniosek

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty, w których zawarte są informacje pozwalające określić sytuację materialną rodziny studenta oraz  wyliczyć miesięczny dochód netto przypadający na osobę  w rodzinie studenta:

 • Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za poprzedni rok podatkowy (za okres zasiłkowy) tj. 2015 (własne, rodziców - oddzielnie dla każdego rodzica, pełnoletniego uczącego się lub studiującego rodzeństwa lub dzieci, współmałżonka),

Złożenie tego zaświadczenia jest obowiązkowe dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, także od osób, które nie uzyskały dochodu w poprzednim roku podatkowym.

 • Zaświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. (ZUS, KRUS lub Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA),
 • W przypadku, gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne zaświadczenie z urzędu gminy o ilości hektarów przeliczeniowych w 2015 r., a w przypadku dzierżawy takiego gospodarstwa – umowa dzierżawy,
 • Zaświadczenie z ARiMR o wysokości otrzymywanej renty strukturalnej,
 • Zaświadczenia o pobieraniu nauki przez rodzeństwo lub dzieci studenta w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkołach wyższych. Student, który ma rodzeństwo lub dzieci do lat siedmiu dostarcza odpis aktu urodzenia,
 • W przypadku rodzin niepełnych:

    -   kopia aktu zgonu rodziców,

    -   wyrok sądowy określający wysokość alimentów,

    -   zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów,

    - zaświadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o wysokości alimentów otrzymanych w poprzednim roku

    - odpis zupełny aktu urodzenia studenta – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,

 • W przypadku bezrobocia zaświadczenia z Urzędu Pracy  oświadczenie
 • Oświadczenie wszystkich członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (złożenie tego zaświadczenia jest obowiązkowe dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny)  oświadczenie

 

Samodzielność finansowa

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta w przypadku gdy:

     1. Nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: 

 • ukończył 26 rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

lub

     2. Jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • jego miesięczny dochód w ostatnim roku podatkowym i roku bieżącym, nie jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. do 31.X.2015 r. – 792,35 od 1.XI.2015 r. – 923,45
 • nie prowadził wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

Utrata dochodu

Jeżeli student lub członek jego rodziny utracił dochód uzyskany w roku 2015 składa wniosek o nieliczenie tego dochodu (należy podać kwotę). Utratę dochodu należy udokumentować poprzez załączenie świadectwa pracy oraz PIT 11.

Studenci z udokumentowaną trudną sytuacją materialną mogą ubiegać się o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. O zwiększenie stypendium socjalnego z tego tytułu może ubiegać się student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższego przedziału dochodowego ustalonego przez rektora. Warunkiem uzyskania takiego stypendium jest udokumentowanie faktu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie.

Dochód rodziny studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na podstawie zaświadczeń i oświadczeń załączonych do wniosku stypendialnego potwierdzających dochód osiągnięty przez studenta i członków rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym złożono wniosek, z uwzględnieniem utraty dochodu i uzyskania dochodu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

III.   Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  wniosek

Może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w trakcie trwania roku akademickiego, w celu ponownego uzyskania uprawnień do stypendium, student jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia do dziekanatu wniosku o ponowne przyznanie stypendium wraz z aktualnym orzeczeniem .

 

IV.   Zapomoga  wniosek

Zapomoga to świadczenie jednorazowe przyznawane studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej:

 1. Śmiercią członka najbliższej rodziny,
 2. chorobą studenta, jego dziecka lub członka najbliższej rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 3. pożarem, powodzią lub inną klęską żywiołową,
 4. innym zdarzeniem losowym powodującym pogorszenie się sytuacji materialnej studenta (nieprzewidywalnym bądź trudnym do przewidzenia, niezależnym od woli studenta).

Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne.

Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami powinien być złożony nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powstania okoliczności.

 

UTRATA PRAWA DO POMOCY MATERIALNEJ  NASTĘPUJE W WYNIKU:

 1. ukończenia studiów, tj. złożenia egzaminu dyplomowego,
 2. ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy studentów,
 3. złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów,
 4. prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach studenta,
 5. uzyskania pomocy materialnej z tego samego tytułu na innej uczelni,
 6. złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lub fałszywych dokumentów do wniosku stypendialnego,
 7. śmierci studenta.

 

WAŻNE !!!

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o świadczenie z funduszu pomocy materialnej, z wyjątkiem stypendium rektora dla najlepszych studentów.

STUDENTOWI, KTÓRY PO UKOŃCZENIU JEDNEGO KIERUNKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KONTYNUUJE NAUKĘ NA KOLEJNYM KIERUNKU STUDIÓW NA TYM SAMYM POZIOMIE, NIE PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ, CHYBA ŻE KONTYNUUJE ON STUDIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA W CELU UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO MAGISTRA, JEDNAKŻE NIE DŁUŻEJ NIŻ PRZEZ OKRES TRZECH LAT.

 

Pliki do pobrania:

 

Pobierz wniosek - stypendium socjalne

Pobierz wniosek - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Pobierz wniosek - stypenium rektora za średnią ocen

Pobierz wniosek - stypenium rektora za osiagnięcia naukowe

Pobierz wniosek - stypendium rektora za osiagnięcia artystyczne

Pobierz wniosek - stypenium rektora za wysokie wyniki sportowe

Pobierz wniosek - zapomoga

Pobierz wniosek - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmuje mgr Urszula Bagińska
(Dziekanat, pokój 1008, tel. 85-738-82-72, e-mail: u.baginska@uwb.edu.pl)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona