logo_smalluwb_img_mobileszukaj

S T Y P E N D I A

 

Wnioski na stypendia należy złożyć w Dziekanacie w nieprzekraczalnym
terminie do  15 października 2018 r.

 

Wnioski złożone po terminie rozpatrywane są zgodnie
z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
.

 

Wnioski na stypendium można pobrać ze strony internetowej UwB lub Wydziału i złożyć w dziekanacie
Wydziału Biologiczno – Chemicznego ul. Ciołkowskiego 1K pok. 1008 (budynek Instytutu Chemii).

 

ZAŚWIADCZENIA ZAŁĄCZANE DO WNIOSKÓW O STYPENDIUM
POWINNE BYĆ ZŁOŻONE W ORYGINALE !!!

 

Rodzaje pomocy materialnej w roku 2018/2019

I.    Stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał
za rok studiów, poprzedzający rok przyznania stypendium, wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium przyznawane jest przez odwoławczą komisję stypendialną ds. studentów na pisemny wniosek studenta złożony za pośrednictwem dziekanatu.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)   zaliczył rok studiów poprzedzający rok, w którym ubiega się o przyznanie stypendium,
2)  nie powtarzał roku studiów poprzedzającego rok, w którym ubiega się o przyznanie stypendium i nie miał wpisu warunkowego na wyżej wymieniony rok studiów.

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen

 • wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce składają studenci, którzy uzyskali wysoką średnią ocen obliczoną zgodnie z zasadami określonymi
  w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku tj. do średniej ocen z danego roku wlicza się wszystkie oceny uzyskane przez studenta z egzaminów i zaliczeń przedmiotów objętych planem studiów (z uwzględnieniem wszystkich form zajęć) wymaganych do zaliczenia roku studiów, z zastrzeżeniem, że uwzględnia się ocenę z egzaminu komisyjnego, pomijając ocenę kwestionowaną,
 • student, który spełnił warunki otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów na ostatnim roku studiów I stopnia, może ubiegać się o to stypendium na I roku II stopnia
  z zastrzeżeniem, że od daty ukończenia studiów I stopnia do dnia rozpoczęcia studiów
  II stopnia nie upłynął czas dłuższy niż rok.
 • studenci I roku studiów II stopnia, którzy ukończyli inną uczelnię, a ubiegają się
  o stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen, zobowiązani są do złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej na ostatnim roku studiów I stopnia poświadczoną przez dziekanat uczelni, na której studiowali.

2.  Stypendium rektora dla osób przyjętych na pierwszy rokstudiów

w roku złożenia egzaminu maturalnego, które są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe

Student składa wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami naukowymi.

4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne

Student składa wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami artystycznymi.

5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki w sporcie

Student składa wniosek oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie wysokich wyników sportowych. Wniosek powinien być zaopiniowany przez prezesa AZS Uniwersytetu w Białymstoku.

Student ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów w więcej niż jednej z wymienionych kategorii pomimo spełnienia kryteriów przewidzianych dla każdej z nich może otrzymać tylko jedno stypendium – korzystniejsze dla studenta.

 

II.   Stypendium socjalne.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Studenci z udokumentowaną trudną sytuacją materialną mogą ubiegać się o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. O zwiększenie stypendium socjalnego z tego tytułu może ubiegać się student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższego przedziału dochodowego ustalonego przez rektora. Warunkiem uzyskania takiego stypendium jest udokumentowanie faktu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty, w których zawarte są informacje pozwalające określić sytuację materialną rodziny studenta oraz  wyliczyć miesięczny dochód netto przypadający na osobę  w rodzinie studenta:

 • Zaświadczenia Urzędu Skarbowego członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  tj. 2017 (własne, rodziców - oddzielnie dla każdego rodzica, pełnoletniego uczącego się lub studiującego rodzeństwa lub dzieci, współmałżonka),

Złożenie tego zaświadczenia jest obowiązkowe dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
także od osób, które nie uzyskały dochodu w poprzednim roku podatkowym.

 • Zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

- roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie (2017),
- danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, nr PESEL,

- formie opłaconego podatku,
- wysokości przychodu,
- stawce podatku,
- wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

 • Oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f
  o podatku dochodowym od osób fizycznych (złożenie tego zaświadczenia jest obowiązkowe dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny),
 • Zaświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. (ZUS, KRUS lub Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA),
 • W przypadku, gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne zaświadczenie z urzędu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2017 r., a w przypadku dzierżawy takiego gospodarstwa – umowa dzierżawy,

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwach rolnych
z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosi 3 399 zł.

 • Zaświadczenie z ARiMR o wysokości otrzymywanej renty strukturalnej,
 • Zaświadczenia o pobieraniu nauki przez rodzeństwo lub dzieci studenta w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkołach wyższych (do 26 roku życia). Student, który ma rodzeństwo lub dzieci do lat siedmiu dostarcza odpis aktu urodzenia,

Do rodziny studenta nie wlicza się pełnoletniego rodzeństwa, które nie pobiera nauki w szkole wyższej lub rodzeństwa, które ukończyło 26 rok życia – chyba, że posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Inne dokumenty w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta:

 • odpis zupełny aktu urodzenia studenta – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 • prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym
  w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dziecka,
 • kopię aktualnie obowiązującego wyroku sądowego lub ugody sądowej zasądzającego alimenty lub oddalającego powództwo o alimenty,
 • wyrok sądowy określający wysokość alimentów,
 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności wyegzekwowania alimentów,
 • zaświadczenie z MOPS/GOPS o wysokości alimentów otrzymanych z Funduszu Alimentacyjnego w 2017 r.,
 • kopia aktu zgonu rodziców,
 • w przypadku bezrobocia zaświadczenia z Urzędu Pracy, stypendium dla bezrobotnych finansowane ze środków UE, itp.
   

  Samodzielność finansowa

  Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta w przypadku gdy:

  1. Nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia przynajmniej jedną z następujących przesłanek: 
  • ukończył 26 rok życia,
  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • uzyskał pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej.

  2. Jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • jego miesięczny dochód w ww. okresach jest wyższy lub równy 1,15 maksymalnego kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy materialnej (930,35 zł)
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz złożył stosowne oświadczenie

 

Utrata dochodu

 

Jeżeli student lub członek jego rodziny utracił dochód uzyskany w roku 2017 składa wniosek o nieliczenie tego dochodu (należy podać kwotę).

Dokumenty wymagane przy utracie dochodu:

- kserokopia świadectw pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku,
- kserokopia PIT 11, 11A lub 37, 36, 40 za 2017 r. (studenta, członków rodziny studenta).

 

Uzyskanie dochodu

Dokumenty wymagane przy uzyskaniu dochodu:

- zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub kserokopia umowy, jeśli dochód został uzyskany w trakcie 2017 r. wraz z kopią PIT 11, 11A lub 36,37,40 itp. za 2017 r. (studenta, członków rodziny studenta),

- zaświadczenie od pracodawcy lub innego organu o dochodzie netto za miesiąc następujący po  miesiącu, w którym dochód został uzyskany (np. podpisanie umowy) jeśli uzyskanie dochodu miało miejsce w 2018 r. i nadal trwa (studenta, członków rodziny studenta).

 

III.   Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
w trakcie trwania roku akademickiego, w celu ponownego uzyskania uprawnień do stypendium, student jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia do dziekanatu wniosku o ponowne przyznanie stypendium wraz z aktualnym orzeczeniem.

 

IV.   Zapomoga

Zapomoga to świadczenie jednorazowe przyznawane studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej:

 1. śmiercią członka najbliższej rodziny,
 2. chorobą studenta, jego dziecka lub członka najbliższej rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 3. pożarem, powodzią lub inną klęską żywiołową,
 4. innym zdarzeniem losowym powodującym pogorszenie się sytuacji materialnej studenta (nieprzewidywalnym bądź trudnym do przewidzenia, niezależnym od woli studenta).

Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne.

Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami powinien być złożony nie później niż
w terminie dwóch miesięcy od dnia powstania okoliczności.

 

UTRATA PRAWA DO POMOCY MATERIALNEJ  NASTĘPUJE W WYNIKU:

 1. ukończenia studiów, tj. złożenia egzaminu dyplomowego,
 2. ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy studentów,
 3. złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów,
 4. prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach studenta,
 5. uzyskania pomocy materialnej z tego samego tytułu na innej uczelni,
 6. złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lub fałszywych dokumentów do wniosku stypendialnego.

 

W A Ż N E  !!!

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o świadczenie z funduszu pomocy materialnej,
z wyjątkiem stypendium rektora dla najlepszych studentów.

STUDENTOWI, KTÓRY PO UKOŃCZENIU JEDNEGO KIERUNKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KONTYNUUJE NAUKĘ NA KOLEJNYM KIERUNKU STUDIÓW NA TYM SAMYM POZIOMIE, NIE PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ, CHYBA ŻE KONTYNUUJE ON STUDIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA W CELU UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO MAGISTRA, JEDNAKŻE NIE DŁUŻEJ NIŻ PRZEZ OKRES TRZECH LAT.

 

Pliki do pobrania: - Wszystkie wnioski proszę drukować dwustronnie!

Oświadczenie dotyczące danych osobowych - obowiązkowo do wszystkich rodzajów stypendiów

Pobierz wniosek - stypendium socjalne

Pobierz wniosek - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Pobierz wniosek - stypenium rektora za średnią ocen

Pobierz wniosek - stypenium rektora za osiagnięcia naukowe

Pobierz wniosek - stypendium rektora za osiagnięcia artystyczne

Pobierz wniosek - stypenium rektora za wysokie wyniki sportowe

Pobierz wniosek - zapomoga

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegajacym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (drukować dwustronnie - 3 strony)

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie utraconym

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona