logo_smalluwb_img_mobileszukaj
  • Stypendia z funduszu pomocy materialnej – regulamin

Doktorant może otrzymać pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa jako:

  1. Stypendium socjalne [wniosek] – warunkiem uzyskania jest dochód na 1 osobę w rodzinie doktoranta nieprzekraczający określonej kwoty. Wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód doktoranta należy złożyć do dnia 15.10.2018 r. do Dziekanatu Wydziału Biol.-Chem. (p. Urszula Bagińska)
  2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych [wniosek] Wniosek należy złożyć do dnia 15.10.2018 r. do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych [link do strony pełnomocnika]
  3. Stypendium dla najlepszych doktorantów [wniosek]. Wniosek należy złożyć do dnia  15.10.2018 r. do kierownika studiów doktoranckich
  4. Zapomoga [wniosek] Wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi pogorszenie sytuacji materialnej doktoranta można składać przez cały rok akademicki do kierownika studiów doktoranckich
  5. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – więcej informacji na stronie oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi przyznawane są przez Wydziałową komisję stypendialną ds. doktorantów Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

Do wniosku o stypendium socjalne doktorant jest zobowiązany dołączyć oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców [oświadczenie].

Komunikat nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2016/2017

Komunikat nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wysokości środków przyznanych poszczególnym jednostkom oraz wysokości rezerwy Rektora na stypendia dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Wniosek należy złożyć do dnia 15.10.2018 r. do kierownika studiów doktoranckich

Komunikat nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie liczby stypendiów doktoranckich i wysokości stypendium doktoranckiego dla stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017

  • Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej [wniosek]

Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku

Wniosek należy złożyć do dnia 15.10.2018 r. do kierownika studiów doktoranckich

Oświadczenie dotyczące danych osobowych - obowiązkowe do wszystkich rodzajów wniosków stypendialnych

 

Listę rankingową doktorantów do stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia z dotacji projakościowej przygotowuje Doktorancka Komisja Stypendialna Wydziału Biologiczno-Chemicznego i przestawia Rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku. Stypendia przyznaje Rektor po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium przez Doktorancką Komisję Stypendialną Wydziału.

Podstawą do przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckiego i jego zwiększenia z dotacji projakościowej jest:

  1. wynik postępowania rekrutacyjnego (doktoranci I roku)
  2. osiągnięcia doktoranta w poprzednim roku akademickim (doktoranci II, III i IV roku). Punkty przyznawane są zgodnie z zasadami oceny dokonań doktorantów przyjętymi w Uchwale nr 22/2017 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 marca 2017 r., na podstawie Sprawozdania doktoranta za poprzedni rok akademicki.

***

Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni [wniosek]. Prawo to przysługuje również małżonkowi i dziecku. Decyzje w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim podpisuje dziekan wydziału.

Kierownik Studiów Doktoranckich
na Wydziale Biologiczno-Chemicznym
dr hab. Anetta Borkowska
Instytut Biologii, pokój 3051
ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok
tel. (+48 85) 738-83-81
E-mail:  abork@uwb.edu.pl

Pracownik dziekanatu
ds. studiów doktoranckich
mgr Barbara Jamiołkowska
Dziekanat, pokój 1010
tel./fax (+48 85) 738-82-87
E-mail: wbch-bas@uwb.edu.pl

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona