logo_smalluwb_img_mobileszukaj

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia skierowane są do czynnych nauczycieli, którzy chcą uzyskać niezbędną wiedzę do nauczania chemii, jako drugiego przedmiotu. W trakcie trwania studiów słuchacze zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwoli na interesujące przekazanie uczniom zagadnień objętych programem nauczania chemii. Na wykładach zostaną przedstawione podstawy teoretyczne dotyczące programu realizowanego w szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia laboratoryjne i seminaryjne pozwolą na praktyczne wykonanie wielu ciekawych i efektownych doświadczeń chemicznych. Słuchacze zapoznani zostaną również z niezbędnymi narzędziami informatycznymi, które pozwolą na nowoczesne prowadzenie nauczania chemii. Słuchaczami studium, zgodnie z obowiązującym regulaminem, mogą zostać nauczyciele lub osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie przynajmniej studiów I stopnia (inżynierskich, licencjat), posiadanie uprawnień pedagogicznych i złożenie wymaganych dokumentów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych chemii dla nauczycieli drugiego przedmiotu zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do właściwej merytorycznej realizacji programu chemii w szkole ponadpodstawowej. W szczególności absolwent zdobędzie kwalifikacje do kompetentnego przekazywania wiedzy chemicznej teoretycznej i praktycznej, pogłębiania jej i aktualizowania, a także wykorzystania informatyki w nauczaniu. Nauczyciel zdobędzie umiejętności właściwego doboru technik nauczania oraz środków dydaktycznych w celu wzbudzania zainteresowania uczniów chemią. Absolwent niezależnie od wiedzy teoretycznej uzupełni swoje przygotowanie praktyczne dotyczące pracy laboratoryjnej konieczne do organizacji doświadczeń chemicznych na lekcjach chemii. Zdobędzie również niezbędną wiedzę do przygotowywania uczniów do konkursów i olimpiad chemicznych.

 

Studia Podyplomowe - rok akademicki 2016/2017

Wydział, Instytut

Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, UwB

Nazwa studiów

Studia podyplomowe chemii

Adres, nr telefonu

Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok

Koordynator studiów / dodatkowe informacje

dr Beata Kalska-Szostko, e-mail: ichpod@uwb.edu.pl, tel. (085) 738-80-69 / Iwona Pawełko e-mail: ichpod@uwb.edu.pl, tel. (085) 738-80-50

Czas trwania / liczba semestrów / liczba godzin

3 semestry / 420 godzin

Termin składania podań /zapisów

20 listopada 2016 r.

Termin rozpoczęcia Studiów

15.10.2016 r.

Rejestracja kandydata

1. Wypełnione dokumenty na stronie rejestracyjnej studentów przez platformę IRK, https://irk-sp.uwb.edu.pl/

2. Wypełnione dokumenty w formie papierowej należy przekazać na adres:
Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok,
z dopiskiem Studia podyplomowe chemii

Wymagane dokumenty

1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
3. Odpis dokumentu stwierdzającego uprawnienia pedagogiczne
4. Kwestionariusz osobowy
5. 1 zdjęcie
6. Deklaracja opłaty za studia

Opłaty

1870 zł / semestr

Zasady naboru

wolny zapis wg kolejności zgłoszeń

Limit miejsc

minimum - 11 osób

Wymagania, wykształcenie kandydata

dyplom ukończenia studiów wyższych oraz uprawnienia pedagogiczne

 

WARUNKI PROWADZENIA STUDIÓW

1. Zajęcia na studiach podyplomowych trwają 3 semestry.

2. W czasie jednego semestru realizowanych jest około 120 godzin lekcyjnych (w ciągu trzech semestrów 360 godzin).

3. Zajęcia odbywają się systemem zjazdów sobotnio - niedzielnych. 4. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem.

5. Potwierdzeniem ukończenia studiów podyplomowych jest świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

6. Absolwenci Studium otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet w Białymstoku po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów (dla obliczenia średniej oceny) oraz napisaniu pracy zaliczeniowej końcowej.

7. Wykładowcami Studium są pracownicy naukowo-dydaktyczni, Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

8. Zajęcia odbywają się w laboratoriach i salach wykładowych Instytutu Chemii UwB.

9. W czasie trwania studiów słuchacze mają możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Instytutu Chemii.

10. Podczas realizacji zajęć nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje koordynator studium oraz zastępca dyrektora Instytutu Chemii UwB.

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet w Białymstoku.

UPRAWNIENIA (uzyskane kwalifikacje)

1. Po zaliczeniu zajęć słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, co zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 września 2002 roku (Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1288) umożliwia staranie się o wyższe stopnie kwalifikacji zawodowych.
2. Program Studiów Podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 2110).

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem w studiach w roku akademickim 2016/2017 proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 30 października 2016 roku na adres:

Wydział Biologiczno-Chemiczny

Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku

Studia podyplomowe chemii

ul. Ciołkowskiego 1K

15-245 Białystok

Ilość uczestników studiów jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). O zakwalifikowaniu się na studia poinformujemy pisemnie najpóźniej w drugiej dekadzie września.

 

Plan Studiów Podyplomowych Chemii prowadzonych przez Instytut Chemii UwB
(nowelizacja programu zatwierdzonego na Radzie Wydziału Biologiczno-Chemicznego w dn. 26.02.2009 r.)

 

L.p.

Przedmiot

Liczba godzin

Wymagania

 

 

Ogółem

W

L

C

 

1

Chemia ogólna i nieorganiczna

90

45

15

30

egzamin (ocena)

2

Chemia organiczna

60

45

15

 

egzamin (ocena)

3

Podstawy chemii fizycznej

40

40

 

 

egzamin (ocena)

4

Chemia analityczna z elementami ochrony środowiska

40

25

15

 

egzamin (ocena)

5

Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami

20

10

 

10

egzamin (ocena)

6

Informatyka w nauczaniu chemii

20

 

20

 

zal. (ocena)

7

Olimpiady i konkursy chemiczne

10

 

 

10

zal. (ocena)

8

Chemia w życiu codziennym

20

20

 

 

zal. (ocena)

Blok dydaktyczny

9

Efektowna chemia

20

 

 

20

zal. (ocena)

10

Metodyka nauczania chemii

40

25

 

15

egzamin (ocena)

11

Praktyka ciągła

60

 

 

60

zal.

Liczba godzin (suma):

420

210

210

 

 

 

W - wykład, L - laboratorium, C - ćwiczenia; zal. (ocena) – zaliczenie przedmiotu na ocenę; program studiów obejmuje 360 godzin zajęć wykładowych i laboratoryjnych oraz 60 godzin praktyk ciągłych.

Koordynator:

dr Beata Kalska-Szostko, e-mail: ichpod@uwb.edu.pl, tel. (085) 738-80-69 

Sekretariat:

Iwona Pawełko e-mail: ichpod@uwb.edu.pl, tel. (085) 738-80-50

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona