logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Koordynatorzy studenckich praktyk zawodowych:
 
 
Kierunek Biologia
 
dr Ewa Oleńska; tel. 85-738-83-66; e-mail: chwelat@uwb.edu.pl
 
 
Kierunek Chemia
 
dr hab. Monika Naumowicz; tel. 85-738-8071; e-mail: monikan@uwb.edu.pl
dr Joanna Kotyńska; tel. 85-738-8071; e-mail: joannak@uwb.edu.pl
 
 
Kierunki Ochrona środowiska i Ekobiznes
 
 
 
 
 
ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
 
  1. Praktyka zawodowa stanowi nieodłączną część programu II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
  2. Student poszukuje instytucji do odbycia praktyki zawodowej np. w miejscu zamieszkania. Po uzyskaniu zgody od wybranej instytucji, student zgłasza koordynatorowi miejsce i termin planowanej praktyki oraz dostarcza dane zakładu. W przypadku trudności ze znalezieniem przez studenta miejsca odbycia praktyki koordynator praktyk zaproponuje ofertę instytucji zlokalizowanych w Białymstoku, w której student może odbyć praktykę (termin: do 15 marca 2019).
  3. Koordynator wydaje studentowi skierowanie do odbycia praktyki w wybranym zakładzie. Skierowanie wraz z regulaminem praktyk (dostępnym na stronie Wydziału) student dostarcza do wybranej Instytucji.
  4. Skierowanie, podpisane przez Dyrektora Instytucji, w której odbędzie się praktyka, student dostarcza koordynatorowi (termin: do 10 kwietnia 2019).
  5. Koordynator wydaje studentowi 2 egzemplarze umowy, podpisanej przez Dziekana Wydziału Biologiczno-Chemicznego (termin: do 17 kwietnia 2019).
  6. Jeden egzemplarz umowy, podpisany przez Dyrektora Instytucji, w której odbędą się praktyki, student dostarcza koordynatorowi,  drugi egzemplarz pozostaje w Instytucji (termin: do 13 maja 2019).
  7. Na podstawie podpisanej umowy koordynator praktyk wydaje studentowi dziennik praktyk oraz arkusz oceny studenta, wypełniany przez opiekuna praktyki.
  8. Po zakończeniu praktyki student dostarcza koordynatorowi wypełniony dziennik praktyk, ankietę oceny odbytej praktyki zawodowej (dostępnej na stronie Wydziału) oraz arkusz oceny, wypełniony przez opiekuna praktyki (termin zaliczenia praktyk: do 24 września 2019 - dokładny termin ustalają koordynatorzy).
  9. Na podstawie arkusza oceny oraz dziennika praktyk koordynator praktyk dokonuje wpisu do systemu USOS.
  10. Dokumentacja praktyk pozostaje u koordynatora praktyk.

Regulamin praktyk zawodowych [ PDF ]

Wykaz proponowanych instytucji, w których studenci mogą potencjalnie odbyć praktykę zawodową w roku akademickim 2017/2018:


Wykaz instytucji, w których studenci Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB odbyli praktykę zawodową w roku akademickim 2016/2017:

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona