logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Uwaga studenci ostatniego roku studiów II stopnia !!!

 

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student powinien:

I. Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy przewidziane programem studiów.

II. Złożyć w Dziekanacie (najpóźniej na 7 dni przed planowaną obroną!!):

  1. 4 aktualne zdjęcia o wym. 4,5 x 6,5 (stosowny ubiór),
  2. dowód uiszczenia opłaty w wys. 60 zł, za wydanie dyplomu ukończenia studiów przez USOS,
  3. informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o działalności studenta w trakcie studiów, podpisane przez Dyrektora Instytutu,
  4. pracę magisterską wydrukowaną z APD z nr kontrolnym – oprawioną w miękkie okładki (klejone), tekst drukowany obustronnie – po zatwierdzeniu pracy dyplomowej w APD  (etap V),
  5. podpisany oryginał oświadczenia, dołączony jako ostatnia kartka pracy dyplomowej – zał. nr 1  oraz wprowadzenie SKANU oświadczenia do APD,
  6. streszczenie – zał. nr 2  do pracy mgr.

III. Podczas egzaminu dyplomowego student winien przedstawić legitymację studencką.

 

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa (biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa).

 

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy dostarczyć w/w dokumenty najpóźniej na 7 dni przed obroną.

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu w Białymstoku student składa pracę dyplomową najpóźniej do końca sesji – 30 czerwca 2019 r.  Dziekan na pisemny wniosek studenta może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej – 21 lipca 2019 r.

 

 

Dyplom w języku angielskim

Studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim, powinni złożyć w dziekanacie podanie (zał. nr 4) do prodziekana ds. studenckich wraz z kompletem dokumentów do dnia egzaminu (najpóźniej do 30 dni od daty egzaminu dyplomowego).

 

Uwaga studenci ostatniego roku studiów

Zgodnie z § 30 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB:

  1. Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora dla najlepszych studentów, kończącemu studia przed upływem okresu, na który zostało przyznane stypendium, pozostała do wypłaty kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
  2. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w przypadku studenta kończącego studia przed terminem określonym w programie studiów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student posiadał uprawnienia do otrzymywania tych świadczeń.

Na podaniu o wcześniejszą wypłatę stypendium rektora dla najlepszych studentów powinien być termin obrony pracy oraz potwierdzenie promotora (zgoda).

Wspólne instrukcje dla studentów Biologii, Chemii i Ochrony środowiska

Wzór strony tytułowej

Instrukcja dla autorów prac magisterskich

Nazewnictwo plików w APD

Wydziałowi koordynatorzy systemu APD

dr hab. Artur Ratkiewicz (Instytut Chemii)
tel. (85) 738 82 58

dr hab. Piotr Zieliński (Instytut Biologii)
tel. (85) 738 83 97

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów kierunku Biologia [PDF]

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona