logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Praca licencjacka

Uwaga studenci ostatniego roku studiów I stopnia – III rok !!!

 

Przed przystąpieniem do prezentacji pracy dyplomowej student powinien złożyć w Dziekanacie – po zatwierdzeniu pracy w APD, komplet dokumentów (proszę włożyć do „koszulki”):

  1. egzemplarz pracy dyplomowej (streszczenie i prezentacja multimedialna),
  2. podpisany oryginał oświadczenia, dołączony jako ostatnia kartka pracy dyplomowej – zał. nr 1  oraz wprowadzenie SKANU oświadczenia do APD,
  3. deklaracja uczestnictwa w ankiecie – zał. nr 3.

 

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego (do końca sesji) student powinien:

I. Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy przewidziane programem studiów.

II. Złożyć w Dziekanacie:

  1. 4 aktualne zdjęcia o wym. 4,5 x 6,5 (stosowny ubiór),
  2. dowód uiszczenia opłaty w wys. 50 zł, za wydanie dyplomu ukończenia studiów przez USOS,
  3. informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o działalności studenta w trakcie studiów, podpisane przez Dyrektora Instytutu.

III. Podczas egzaminu dyplomowego student winien przedstawić legitymację studencką.

 

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa (biologia, chemia, ochrona środowiska).

 

Dyplom w języku angielskim

Studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim, powinni złożyć w dziekanacie podanie (zał. nr 4) do prodziekana ds. studenckich wraz z kompletem dokumentów do dnia egzaminu (najpóźniej do 30 dni od daty egzaminu dyplomowego).

 

Uwaga studenci ostatniego roku studiów

Zgodnie z § 30 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB:

  1. Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora dla najlepszych studentów, kończącemu studia przed terminem określonym w planie studiów, na pisemny wniosek zaakceptowany przez rektora, pozostała do wypłaty kwota stypendium może zostać wypłacona jednorazowo przed datą ukończenia studiów. Wniosek powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed wyznaczoną datą ukończenia studiów, za pośrednictwem właściwego dziekanatu.
  2. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w przypadku studenta kończącego studia przed terminem określonym w programie studiów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student posiadał uprawnienia do otrzymywania tych świadczeń.

Na podaniu o wcześniejszą wypłatę stypendium rektora dla najlepszych studentów powinien być termin obrony pracy oraz potwierdzenie promotora (zgoda).

Pliki do pobrania

(m.in. załączniki i karta obiegowa)

Wydziałowi koordynatorzy systemu APD

dr hab. Artur Ratkiewicz (Instytut Chemii)
tel. (85) 738 82 58

dr hab. Piotr Zieliński (Instytut Biologii)
tel. (85) 738 83 97

Wspólne instrukcje dla studentów Biologii, Chemii i Ochrony środowiska

Praca dyplomowa (III rok)

 

Pytania na egzamin licencjacki z:

Chemii, Ochrony Środowiska, Biologii

Uchwała Rady Wydziału dotycząca dyplomowania

Propozycje tematów prac dyplomowych i magisterskich na kierunkach biologia i ochrona środowiska

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

GRANTY, KONKURSY I PROJEKTY UNIJNEikona
WSPÓŁPRACAikona