logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zasady przygotowywania pracy licencjackiej na studiach I stopnia

prowadzonych przez Wydział Biologiczno-Chemiczny

 

 1. Przygotowanie i prezentacja pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym ukończenia studiów I stopnia.
 2. Student wybiera miejsce realizacji i temat pracy licencjackiej z ogłoszonej wcześniej listy. W uzasadnionych przypadkach student ma prawo zaproponować własny temat. Ostatecznego wyboru tematu pracy dyplomowej student dokonuje na początku piątego semestru studiów.
 3. Przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się pod kierunkiem opiekuna naukowego w ramach pracowni dyplomowej.
 4. Praca dyplomowa składa się z części tekstowej i prezentacji multimedialnej (instrukcje w panelu bocznym).
 5. Po zakończeniu edycji pracy student zamieszcza ją w systemie APD najpóźniej na 10 dni przed planowaną prezentacją na seminarium dyplomowym.
 6. Jeżeli praca nie zawiera błędów i pozytywnie przejdzie test w systemie antyplagiatowym JSA opiekun pracy dyplomowej zatwierdza ją i recenzuje wystawiając ocenę (recenzent 1).
 7. Po zatwierdzeniu pracy przez opiekuna student drukuje pracę z systemu APD w jednym egzemplarzu (wydruk dwustronny) i składa ją w dziekanacie (najpóźniej na 5 dni przed planowaną prezentacją!!).
 8. Każda praca licencjacka jest prezentowana komisji oceniającej składającej się z trzech członków.
 9. Jeden z członków komisji oceniającej recenzuje pracę dyplomową w systemie APD wystawiając ocenę (recenzent 2).
 10. Obrona pracy dyplomowej odbywa się w formie prezentacji multimedialnej podczas seminarium dyplomowego w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji oceniającej seminarium w szóstym semestrze studiów.

 

Zasady oceny seminarium dyplomowego

 

 1. W trakcie seminarium dyplomowego każdy z trzech członków komisji oceniającej indywidualnie ocenia prezentację pracy dyplomowej wystawiając ocenę punktową w skali od 1 do 10. Ocenie podlegają styl, forma i zawartość merytoryczna prezentacji oraz odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie dyskusji. Członkowie komisji oceniając prezentację pracy dyplomowej posługują się pomocniczo „kartą oceny prezentacji multimedialnej pracy dyplomowej”.
 2. Oceniając prezentację  pracy dyplomowej komisja oceniająca bierze pod uwagę sumę punktów wystawionych przez wszystkich członków komisji. Ocenę prezentacji ustala przewodniczący komisji według następującej skali:

Ocena

Liczba punktów

Bardzo dobry (5,0)

28-30

Dobry plus (4,5)

25-27

Dobry (4,0)

22-24

Dostateczny plus (3,5)

19-21

Dostateczny (3,0)

16-18

Niedostateczny (2,0)

poniżej i równo 15

 

 

Informacje Dziekanatu - Uwaga studenci ostatniego roku studiów I stopnia – III rok !!!

 

Przed przystąpieniem do prezentacji pracy dyplomowej student powinien złożyć w Dziekanacie – po zatwierdzeniu pracy w APD, komplet dokumentów (proszę włożyć do „koszulki”):

 1. egzemplarz pracy dyplomowej (streszczenie i prezentacja multimedialna wydrukowane z APD z numerami kontrolnymi),
 2. podpisany oryginał oświadczenia, dołączony jako ostatnia kartka pracy dyplomowej – zał. nr 1  oraz wprowadzenie SKANU oświadczenia do APD.

 

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego (do końca sesji) student powinien:

I. Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy przewidziane programem studiów.

II. Złożyć w Dziekanacie:

 1. 4 aktualne zdjęcia o wym. 4,5 x 6,5 (stosowny ubiór),
 2. dowód uiszczenia opłaty w wys. 50 zł, za wydanie dyplomu ukończenia studiów przez USOS,
 3. informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o działalności studenta w trakcie studiów, podpisane przez Dyrektora Instytutu.

III. Podczas egzaminu dyplomowego student winien przedstawić legitymację studencką.

 

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa (biologia, chemia, ochrona środowiska).

 

Dyplom w języku angielskim

Studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim, powinni złożyć w dziekanacie podanie (zał. nr 4) do prodziekana ds. studenckich wraz z kompletem dokumentów do dnia egzaminu (najpóźniej do 30 dni od daty egzaminu dyplomowego).

 

Uwaga studenci ostatniego roku studiów

Zgodnie z § 30 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB:

 1. Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora dla najlepszych studentów, kończącemu studia przed upływem okresu, na który zostało przyznane stypendium, pozostała do wypłaty kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
 2. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w przypadku studenta kończącego studia przed terminem określonym w programie studiów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student posiadał uprawnienia do otrzymywania tych świadczeń.

Na podaniu o wcześniejszą wypłatę stypendium rektora dla najlepszych studentów powinien być termin obrony pracy oraz potwierdzenie promotora (zgoda).

Uchwała Rady Wydziału dotycząca dyplomowania

Decyzja nr 1/2019  w sprawie terminów egzaminów dyplomowych (licencjackich) w roku akademickim 2018/2019

Decyzja nr 2/2019  w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnych na egazmin dyplomowy (licencjacki) w roku akademickim 2018/2019

Instrukcja przygotowywania pracy dyplomowej przez studentów Biologii, Chemii i Ochrony środowiska:

Instrukcja

Wzór strony tytułowej

Nazewnictwo plików w APD

Pytania na egzamin licencjacki z:
Chemii
, Ochrony Środowiska, Biologii

Wydziałowi koordynatorzy systemu APD

dr hab. Artur Ratkiewicz (Instytut Chemii)
tel. (85) 738 82 58

dr hab. Piotr Zieliński (Instytut Biologii)
tel. (85) 738 83 97

Propozycje tematów prac licencjackich w Instytucie Biologii dla studentów kierunku Biologia i Ochrona Środowiska

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona