logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Akademiki
Rok akademicki 2017/2018

 

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim można także otrzymać w Dziekanacie Wydziału Biologiczno – Chemicznego ul. Ciołkowskiego 1K pok. 1008

Do wniosku należy dołączyć dokumenty tj. do stypendium socjalnego.

 

Termin składania wniosków :

Studenci kontynuujący studia – do 30 lipca 2017 r.

Kandydaci przyjęci na studia – do 20 września 2017 r.

 

Miejsca w domach studenta

§33 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB

 1. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni. Prawo to przysługuje również małżonkowi i dziecku studenta.
 2. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub
  w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
 3. Decyzje w sprawie przyznania miejsca w DS. w ramach limitu podpisuje dziekan.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty, w których zawarte są informacje pozwalające określić sytuację materialną rodziny studenta oraz  wyliczyć miesięczny dochód netto przypadający na osobę  w rodzinie studenta* (właściwe zakreślić X):

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich za 2016 r. (w momencie składania wniosku) członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np. ZUS, KRUS), zaświadczenia są niezbędne dla każdego, kto posiadał dochód;
 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny studenta i studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • zaświadczenia/oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta za rok poprzedni i obecny, w przypadku, jeśli osiągnął on dochody poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez ministra sprawiedliwości RP lub konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument);
 • dokumenty dotyczące utraty dochodu określające datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy) oraz wysokość utraconego dochodu (PIT 11 lub odpowiedni) członka rodziny studenta i studenta;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny studenta lub studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • dokument określający termin uzyskania dochodu oraz wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu w roku bieżącym;
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty strukturalnej;
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (właściwe podkreślić);
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w roku ubiegłym, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

 • decyzję Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń lub zaświadczenie o ich wysokości w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne lub orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodzica;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • odpis zupełny aktu urodzenia studenta - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka studenta lub rodzeństwa studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczy się i pozostaje na utrzymaniu studenta lub rodziców/opiekunów prawnych studenta;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci studenta do 26 roku życia;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dzieci lub rodzeństwa studenta do 18 roku życia, w przypadku nieuczęszczania do szkoły;
 • akt małżeństwa studenta;
 • oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców obowiązkowe dla studentów, o których mowa w § 18 ust. 4 Regulaminu;
 • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • oświadczenie studenta potwierdzające zamieszkanie w domu studenckim lub innym obiekcie,
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do pomocy materialnej na uczelni
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona