logo_smalluwb_img_mobileszukaj
MIEJSCA W DOMU STUDENTA 


Zasady przyznawania miejsc w domu studenta reguluje § 33 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku zgodnie, z którym pierwszeństwo w przyznaniu miejsca przysługuje studentom Uniwersytetu w Białymstoku, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znaczącym stopniu utrudnia studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Decyzje w sprawie przyznania miejsc podejmuje dziekan właściwego wydziału.

 

Terminy składania wniosku na rok akademicki 2019/2020:

- studenci kontynuujący studia składają na wydziale wypełniony wniosek w terminie do 12 lipca 2019 r.,

- kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają na wydziale wypełniony wniosek w terminie do 6 września 2019 r.

 

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta wraz z obowiązkowym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych - RODO można także otrzymać w Dziekanacie Wydziału Biologiczno – Chemicznego ul. Ciołkowskiego 1K pok. 1010 i 1008.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty takie jak do stypendium socjalnego.

 

Kryteria przyznania miejsca w domu studenta:

  • miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny, potwierdzony dokumentami załączonymi do wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta (szczegóły w dziekanacie wydziału/wydziałowej komisji stypendialnej ds. studentów),
  • odległość od miejsca zameldowania do uczelni w km.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta

Obowiązkowe oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych - RODO

 

 

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona