logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 • Organizacja procesu rekrutacji na studia I i II stopnia na Wydziale.
 • Nadzór, tworzenie i realizacja programów studiów I i II stopnia oraz zapewnienie prawidłowej organizacji toku studiów na Wydziale.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją systemu kształcenia w obrębie Krajowych Ram Kwalifikacji na studiach I i II stopnia na Wydziale.
 • Nadzór nad przebiegiem egzaminów licencjackich/magisterskich na studiach I/II stopnia przy współpracy z Dyrektorami Instytutów.
 • Podejmowanie decyzji w sprawach studenckich, wynikających z Regulaminu Studiów oraz rozpatrywanie innych, indywidualnych spraw studentów Wydziału.
 • Nadzór nad przygotowaniem kart obciążeń dydaktycznych oraz sprawozdań
  z przeprowadzonych zajęć dydaktycznych oraz zatwierdzanie tych dokumentów.
 • Nadzór i opracowanie ankiet oceniających pracowników wypełnianych przez studentów w systemie USOS.
 • Podejmowanie decyzji w sprawach związanych z praktykami studenckimi oraz współpraca z Pełnomocnikami Dziekana ds. praktyk studenckich.
 • Sprawowanie opieki nad sprawami socjalno-bytowymi i zdrowotnymi studentów.
 • Sprawowanie opieki nad działalnością samorządu studenckiego oraz inicjowanie, promowanie i wspieranie studenckiego ruchu naukowego, sportowego
  i kulturalnego.
 • Podpisywanie umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne ze studentami, uczestnikami studiów doktoranckich i słuchaczami Wydziału.
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona