logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 • Inicjowanie i wspomaganie procesu aplikowania o finansowanie działalności naukowo-badawczej ze środków krajowych i zagranicznych.
 • Inicjowanie interdyscyplinarnych projektów badawczych oraz wspomaganie poszukiwania partnerów naukowych w kraju i za granicą.
 • Sporządzanie wniosków o przyznanie finansowania w ramach działalności statutowej oraz nadzór nad podziałem środków przeznaczonych na badania, ich wydatkowaniem oraz sprawozdawczością.
 • Nadzór nad konkursem na wydziałowe granty dla młodych badaczy.
 • Inicjowanie i nadzór nad realizacją wydziałowych grantów inwestycyjnych, aparaturowych i innych (SPUB, DUN, itp.).
 • Współpraca z Dziekanem w przygotowaniu nowych wniosków o uprawnienia.
 • Nadzór nad czynnościami przygotowawczymi związanymi z przewodami doktorskimi i postępowaniami habilitacyjnymi.
 • Organizacja i nadzór procedury składania wniosków o nagrody za osiągnięcia naukowo-badawcze.
 • Przygotowanie raportu do oceny parametrycznej jednostek naukowych.
 • Realizacja sprawozdawczości z badań prowadzonych na Wydziale.
 • Inicjowanie organizacji szkoleń i spotkań informacyjnych o możliwościach pozyskiwania środków na badania.
 • Współpraca z Prodziekanem ds. kształcenia i rozwoju oraz Kierownikiem studiów doktoranckich w realizacji studiów III stopnia w zakresie zapewnienia wykładowców z zewnątrz, pozyskiwania dodatkowego finansowania na stypendia doktorskie, itp.
 • Koordynacja współpracy naukowej z otoczeniem gospodarczym.
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona