logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 • Nadzór nad prawidłową realizacją systemu kształcenia w obrębie Krajowych Ram Kwalifikacji na studiach I i II stopnia prowadzonych na Wydziale we współpracy z Prodziekanem ds. studenckich.
 • Nadzór nad pracami Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Kierowanie pracami Wydziałowej Komisji Dydaktycznej oraz udział w pracach Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych.
 • Wykazywanie inicjatywy w tworzeniu nowych kierunków studiów oraz różnorodnych programów i form kształcenia, również w zakresie edukacji praktycznej studentów.
 • Występowanie o dofinansowanie ze środków zewnętrznych innowacyjnej dydaktyki akademickiej oraz nadzór nad ich realizacją we współpracy z Dyrektorami Instytutów.
 • Nadzór nad procesem hospitacji zajęć dydaktycznych.
 • Nadzór nad pracami związanymi z uzyskaniem certyfikatów jakości kształcenia, certyfikatów kompetencji i innych, w tym pracami związanymi z akredytacją Wydziału w zakresie instytucjonalnym i prowadzonego kształcenia.
 • Nadzór nad kształceniem niestacjonarnym i studiami podyplomowymi  na Wydziale.
 • Działanie na rzecz internacjonalizacji kształcenia oraz mobilności pracowników i studentów w ramach programu Erasmus+ i innych.
 • Zwiększenie funkcjonalności i wykorzystania programu USOS.
 • Koordynowanie współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, w tym współpracy z przedsiębiorcami z kraju i regionu w zakresie opiniowania programów kształcenia, realizacji kształcenia z udziałem przedsiębiorców, organizacji staży, praktyk, itp.
 • Podpisywanie umów w zakresie przyjmowania studentów na praktyki zawodowe wynikające z programów studiów.
 • Nadzór i przygotowanie wniosków o odznaczenia i nagrody za osiągnięcia dydaktyczne.
 • Promocja Wydziału oraz jego popularyzacja na zewnątrz, w tym nadzór nad przygotowaniem informacji i informatorów dla kandydatów na studia, stroną internetową Wydziału, itp.
 • Udział w Senackiej Komisji ds. Kształcenia oraz współpraca z pionem Prorektora ds. kształcenia.
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona