logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wydziałowe Centrum Badań Chemicznych i Biologicznych Zagrożeń Środowiskowych

Wydziałowe Centrum Badań Chemicznych i Biologicznych Zagrożeń Środowiskowych jest zorganizowane na bazie istniejącego potencjału badawczego Instytutów Biologii i Chemii.

Oferta badawcza Centrum:

- identyfikacja i oznaczanie związków organicznych w różnych matrycach środowiskowych, np. w wodach powierzchniowych, glebach bądź produktach spożywczych m.in. miodach i innych surowcach pszczelich.

- badania nad bezpieczeństwem mikrobiologicznym produktów spożywczych;

- poszukiwania nowych, proekologicznych środków ochrony roślin z wykorzystaniem bakterii o potencjalnym działaniu owadobójczym;

- badania antropopresji na różne elementy środowiska naturalnego (oznaczenia pestycydów, metali ciężkich i in.).

Strukturę Centrum tworzą następujące laboratoria:

- Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej,

- Laboratorium Toksykologii Środowiska;

- Laboratorium Analiz Farmaceutycznych i Żywności,

- Laboratorium Chemii Środowiska.

 

Zakres działania Centrum:

 1. Niestandardowe analizy żywności, np. pod katem potencjału antyoksydacyjnego, zawartości antyoksydantów, zawartości związków endokrynnych, itp.
 2. Ocena antropopresji na różne elementy środowiska (monitorowanie pozostałości leków, środków czystości w wodach powierzchniowych, związków o potencjalnym działaniu endokrynnym, badanie obecności metali np. Cu, Cd,, Cr).
 3. Analiza wybranych pestycydów w różnych elementach środowiska.
 4. Analizy immunologiczne metodą ELISA.
 5. Analiza histologiczna i histopatologiczna tkanek zwierzęcych.
 6. Badania mikrobiologiczne żywności i środowiska.

 

 1. Zakres działania Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej:
 1. W odniesieniu do środowiskowych izolatów B.thuringiensis obejmuje:
  1. polimorfizm środowiskowych izolatów B.thuringiensis pod względem rodzaju syntetyzowanych toksyn entomopatogennych;

2. analizę właściwości owadobójczych środowiskowych szczepów B. thuringiensis z północno-wschodniej Polski charakteryzujących się równoczesną syntezą melaniny.

3. badania zmienności i ekspresji homologów genów kodujących toksyny owadobójcze z uwzględnieniem synergistycznego oddziaływania;

4. genomika strukturalna i funkcjonalną plazmidów tych bakterii ze szczególnym uwzględnieniem plazmidów przenoszących geny toksyn owadobójczych;

 1. badania bezpieczeństwa stosowania wyselekcjonowanych izolatów w produkcji preparatów pod względem występowania i ekspresji genów toksyn o potencjalnym oddziaływaniu na ludzi (enterotoksyny, cerulidyna, b-egzotoksyna).
 2. badanie ewolucji bakterii z grupy Bacillus cereus sensu lato, do której jest klasyfikowany B. thuringiensis" ze szczególnym uwzględnieniem pokrewieństwa tej bakterii z B. anthracis i B. cereus sensu stricto.

 

 1. W ramach projektu „Mikrobiologiczne skażenia produktów spożywczych – identyfikacja i ocena zagrożeń” w przedmiotowym laboratorium jest planowane:
 1. Wyizolowanie i zidentyfikowanie potencjalnie szkodliwych i/lub chorobotwórczych mikroorganizmy w produktach spożywczych (gronkowce, Listeria monocytogenes, bakterie z grupy Bacillus cereus sensu lato);
 2. Badania adaptacji bakterii do wzrostu w niskich temperaturach.
 3. Wskazanie źródeł kontaminacji żywności poprzez wyznaczenie profili genetycznych izolatów bakteryjnych pozyskiwanych na różnych etapach przetwarzania artykułów spożywczych;
 4. Analiza toksyczności wyizolowanych szczepów i ocena potencjalnego ryzyka zdrowotnego dla konsumentów na poziomie genotypu (obecność genów) i fenotypu (produkcja toksyn);
 5. Badania mechanizmów regulujących proces namnażania bakterii w żywności ze szczególnym uwzględnieniem B. cereus i gatunków spokrewnionych z tą bakterią.

Kontakt:

dr hab. Izabela Święcicka, prof. UwB
Instytut Biologii, Wydział Biologiczno-Chemiczny
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok
tel. (85) 738 84 09

 

II. Zakres działania Laboratorium Toksykologii,

 1.  Oznaczanie zawartości insektycydów karbaminianowych, insektycydów piretroidowych, jak również herbicydów z grupy fenylomoczników (np. linuron ) oraz typu kwasów fenoksyalkanokarboksylowych w materiale biologicznym oraz próbkach środowiskowych.
 2. Oznaczenia pestycydów metodą ELISA (alachor, aldicarb, aldrin, atrazyna, bewnomyl, bentazon, kaptan, karbofuran, 2,4-D, DDT, endosulfan, malation, metalaksyl, metolachor, paration, parakwat, triazyny).
 3. Analiza metali ciężkich w próbkach środowiskowych;
 4. Analiza histologiczna i histopatologiczna tkanek zwierzęcych.

Kontakt:

dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB

Instytut Biologii, Wydział Biologiczno-Chemiczny
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok

tel. (85) 738-83-61

 

 

 1.  Laboratorium Analiz Farmaceutycznych i Żywności
  1. Niestandardowe analizy związków aktywnych biologicznie w różnych matrycach;
  2. Opracowywanie nowych selektywnych procedur analitycznych wydzielania, zatężania i oznaczania związków biologicznie aktywnych w próbkach środowiskowych, preparatach farmaceutycznych oraz produktach spożywczych.

Kontakt:

dr hab. Barbara Starczewska, prof. UwB

Instytut Chemii, Wydział Biologiczno-Chemiczny
ul. Ciołkowskiego 1K
15-245 Białystok

tel. (85)

 

 

 

 1. Laboratorium Chemii Środowiska
  1. Badanie antropopresji na różne elementy środowiska: ocena wpływu składowisk odpadów komunalnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych na zanieczyszczenie środowiska wodnego związkami organicznymi, głównie z grupy substancji zaburzających równowagę hormonalną.
  2. Oznaczanie lotnych związków, badanie jakości powietrza w pomieszczeniach, badanie spalin.

Kontakt:

dr hab. Joanna Karpińska, prof. UwB

Instytut Chemii, Wydział Biologiczno-Chemiczny
ul. Ciołkowskiego 1K
15-245 Białystok

tel. (85)

 

 

Centrum posiada do swojej dyspozycji następująca aparaturę naukowo-badawczą: spektrometr mas z analizatorem kwadrupolowym z plazmą indukcyjnie sprzężoną i komorą zderzeniową/reakcyjną z wyposażeniem, wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony z tandemowym detektorem mas z wyposażeniem,  chromatografy cieczowe z detektorem fluorescencyjnym, chemiluminescencyjnym, elektrochemicznym i wyładowań koronowych, chromatografy gazowe z detektorem mas.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona