logo_smalluwb_img_mobileszukaj

85/2017 - W sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej M. Kozłowskiej

84/2017 - W sprawie nadania stopnia naukowego doktora M. Kozłowskiej

83/2017 - Zmieniająca Uchwałę nr 78/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr A. Matwiejuk

82/2017 - W sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej dr A. Książek

81/2017 - W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr A. Książek

80/2017 - W sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego M. Naumowicz

79/2017 - W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej M. Fiłoc

78/2017 - Wyznaczenie trzech członków Komisji habilitacyjnej dr A. Matwiejuk

77/2017 - W sprawie uchylenia uchwały nr 72/2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr A. Matwiejuk

76/2017 - W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej A. Tokarzewicz

75/2017 - W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej K. H. Markiewicz

74/2017 - Nadanie stopnia doktora U. Czyżewskiej

73/2017 - Nadanie stopnia doktora A. Adamczuk

72/2017 - Wyznaczenie trzech członków Komisji habilitacyjnej dr A. Matwiejuk

71/2017 - Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr A. Matwiejuk

70/2017 - Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. J. E. Ejsmont-Karabin

69/2017 - W sprawie przedstawienia tytułu rozprawy doktorskiej w języku angielskim M. Fiłoc

68/2017 - Wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
nauk chemicznych - dr hab. J. Karpińska

67/2017 - Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. J. Karpińska

66/2017 - Wszczęcie przewodu doktorskiego I. Laskowska

65/2017 - Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej M. Kozłowskiej

64/2017 - Nadanie stopnia doktora E. Murawska

63/2017 - Nadanie stopnia doktora E. Jermakowicz

62/2017 - Nadanie stopnia doktora M. Czernik

61/2017 - Wszczęcie przewodu doktorskiego U. Kiełczewskiej

60/2017 - Wszczęcie przewodu doktorskiego J. Czyrko

59/2017 - Wszczęcie przewodu doktorskiego B. Seroka

58/2017 - Wszczęcie przewodu doktorskiego I. Misztalewskiej-Turkowicz

57/2017 - Wszczęcie przewodu doktorskiego M. Stockiego

56/2017 - Wszczęcie przewodu doktorskiego K. H. Markiewicz

55/2017 - Pokrycie kosztów finansowych przewodu doktorskiego mgr K. H. Markiewicz

54/2017 - Wszczęcie przewodu doktorskiego P. Klimczuk

53/2017 - Wszczęcie przewodu doktorskiego M. Talarek

52/2017 - Nadanie stopnia doktora M. Matosiukowi

51/2017 - Wyróżnienie rozprawy doktorskiej P. Mirskiego

50/2017 - Nadanie stopnia doktora P. Mirskiemu

49/2017 - Wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej - dr M. Naumowicz

48/2017 - Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego - dr M. Naumowicz

47/2017 - Zatwierdzenie programu studiów doktoranckich w zakresie chemii 2017/2018

46/2017 - Zatwierdzenie programu studiów doktoranckich w zakresie biologii 2017/2018

45/2017 - Zamknięcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie biologia - M. Matusiewicz

44/2017 - Zamknięcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie chemia - K. Markiewicz

43/2017 - Wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie chemia, wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego - M. Turkowicz

42/2017 - Wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie biologia, wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego - A. Chrzanowska

41/217 - Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej - A. Adamczuk

40/2017 - Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej - U. Czyżewska

39/2017 - Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych - K. Sidorowicz

38/2017 - Nadanie stopnia doktora nauk biologicznych - A. Hermaniuk

37/2017 - Zmiany w planach studiów stacjonarnych II stopnia

36/2017 - Zmiany w planach studiów stacjonarnych I stopnia

35/2017 - Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej - E. Murawska

34/2017 - Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, w obszarze nauk ścisłych, w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia Agnieszce Zofii Wilczewskiej

33/2017 - Upoważnienie pracownika inżynieryjno-technicznego do prowadzenia zajęć dydaktycznych

32/2017 - Upoważnienia pracowników naukowo-technicznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych

31/2017 - Kalkulacje kosztów kształcenia studiów podyplomowych dla słuchaczy rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018 na studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym

30/2017 - Powołanie Akademii Młodego Badacza na Wydziale Biologiczno-Chemicznym

29/2017- Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej - M. H. Czernik

28/2017 - Kalkulacje wysokości opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się  w roku akademickim 2017/208 na studiach stacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym

27/2017 - Kalkulacje kosztów kształcenia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 na studiach stacjonarnych: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym

26/2017 - Przygotowanie pracy dyplomowej oraz zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym

25/2017 - Regulamin praktyk zawodowych studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym

24/2017 - Zamknięcie kierunku przyroda

23/2017 - Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunki prowadzone na Wydziale Biologiczno-Chemicznym w roku akademickim 2018/2019

22/2017 - Zasady oceny dokonań doktorantów na Wydziale Biologiczno-Chemicznym

21/2017 - Zasady rekrutacji na studia stacjonarne trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018

20/2017 - Zatwierdzenie dokumentu "Czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Biologiczno-Chemicznym UwB"

19/2017 - Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej - M. Matosiuk

18/2017 - Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej - E. Jermakowicz

17/2017 - Nadanie stopnia doktora nauk biologicznych - M. Szal

16/2017 - Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. Jolancie E. Ejsmont-Karabin

15/2017 - Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. Jolancie E. Ejsmont-Karabin

14/2017 - Modyfikacja zasad rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach: Biologia, Ekobiznes, Chemia kryminalistyczna i sądowa

13/2017 - Utworzenie kierunku Chemia kryminalistyczna i sądowa na poziomie studiów drugiego stopnia

12/2017 - Utworzenie kierunku Ekobiznes na poziomie studiów pierwszego stopnia

11/2017 - Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB

10/2017 - Zatwierdzenie dokumentu "Regulamin podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nim związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Biologiczno-Chemicznym UwB"

9/2017 - Zatwierdzenie dokumentu "Czynności w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Biologiczno-Chemicznym"

8/2017 - Wyznaczenie promotora w przewodzie doktorskim - M. Kozłowska

7/2017 - Odwołanie promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim - M. Kozłowska

6/2017 - Modyfikacja tytułu rozprawy doktorskiej - P. S. Marjańska

5/2017 - Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej - K. Sidorowicz

4/2017 - Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej - P. Mirski

3/2017 -  Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych - Kamila D. Malecka

2/2017 - Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej - A. Wilczewska

1/2017 - Zgoda na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego - A. Wilczewska

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona