logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Wykaz grantów uzyskanych przez pracowników Wydziału Biologiczno-Chemicznego

 

Instytut Biologii

 

dr Magdalena Świsłocka

Molekularne testy diagnostyczne do identyfikacji gatunków pasożytów wewnętrznych łosia (Alces alces).

          Kwota grantu: 49 995 zł | Realizacja: 2018-2019 | Konkurs: MINIATURA 2


dr Aleksandr M. Staszak

Zmiany w proteomie nasion podczas kiełkowania w odpowiedzi na zanieczyszczenia jonami ołowiu.

Kwota grantu: 49 995 zł | Realizacja: 2018-2019 | Konkurs: MINIATURA 2


dr Adam Hermaniuk

Wpływ temperatury i zawartości tlenu w wodzie na tempo procesów życiowych ektotermów zbudowanych z różnej wielkości komórek na przykładzie modelowego gatunku ryb Danio rerio.

          Kwota grantu: 48 360 zł | Realizacja: 2018 | Konkurs: MINIATURA 2


prof. dr hab. Marek Konarzewski

Plastyczność neuronalna myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego.

Kwota grantu: 725 960 zł | Realizacja: 2018-2021 | Konkurs: OPUS 14


dr Magdalena Czajkowska

Czy modraszek orion (Scolitantides orion) ma szansę pozostać w faunie Polski? - analiza genetyczna populacji zagrożonych wyginięciem.

Kwota grantu: 49 995 zł | Realizacja: 2018 | Konkurs: MINIATURA 1


dr Magdalena Siemieniuk

Określenie mechanizmów synergistycznego działania oksytiaminy i ketokonazolu względem oportunistycznych drożdżaków Malassezia pachydermatis.

Kwota grantu: 49 500 zł | Realizacja: 2018 | Konkurs: MINIATURA 1


dr inż. Maciej Karpowicz

Wpływ eutrofizacji i humifikacji jezior na transfer węgla, azotu i fosforu w pelagicznych sieciach troficznych.

Kwota grantu: 20 014 zł | Realizacja: 2018 | Konkurs: MINIATURA 1


dr Adam Cudowski

Czy różnorodność gatunkowa mykoplanktonu zależy od typu troficznego stratyfikowanych termicznie wód limnicznych?

Kwota grantu: 49 940 zł | Realizacja: 2018 | Konkurs: MINIATURA 1


dr Agata Kostro-Ambroziak

Jedno czy wiele? Córka czy syn? Kluczowe decyzje Latibulus argiolus, parazytoida socjalnych os klecanek Polistes nimpha.

Kwota grantu: 49 819 zł | Realizacja: 2018 | Konkurs: MINIATURA 1


dr Ewa Olencka

Identyfikacja pozycji rodzajowej i gatunkowej autochtonicznej mikroflory ryzobiowej starej hałdy cynkowo-ołowiowej w południowej Polsce w kontekście ryzoremediacji.

Kwota grantu: 49 500 zł | Realizacja: 2018 | Konkurs: MINIATURA 1


dr Szymon Sękowski

Ocena antyagregacyjnej aktywności tanin względem alfa-synukleiny.

Kwota grantu: 42 350 zł | Realizacja: 2018 | Konkurs: MINIATURA 1


dr Justyna Małgorzata Drewnowska

Różnice w enzymatycznym systemie chitynolitycznym szczepów Bacillus cereus sensu lato jako konsekwencja adaptacji do ekologicznie odrębnych środowisk.

Kwota grantu: 372 125 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: SONATA 12


mgr Agnieszka Ewa Chrzanowska

Identyfikacja czynników odpowiedzialnych za niską efektywność rozmnażania płciowego w marginalnych populacjach brzozy niskiej Betula humilis Schrk.

Kwota grantu: 99 000 zł | Lata realizacji: 2016-2018 | Konkurs: PRELUDIUM 12


dr Aneta Książek

Kompromis między opieką rodzicielską a odpowiedzią immunologiczną u myszy laboratoryjnych selekcjonowanych w kierunku zróżnicowania BMR: test hipotezy o ograniczeniach w utracie ciepła.

Kwota grantu: 905 746 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: OPUS 11


dr Andrew R. Dzialowski

Mechanizmy wpływające na przepływ materii i energii od fitoplanktonu do zooplanktonu w ekosystemach słodkowodnych.

Kwota grantu: 838 506 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: OPUS 11


prof. dr hab. Izabela Święcicka

Dynamika pangenomu i  proteomu wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato ze środowiska pierwotnego i zmienionego antropologicznie.

Kwota grantu: 598 800 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: OPUS 10


prof. dr hab. Marek Konarzewski

Wielkość mózgu oraz zdolności kognitywne myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego.

Kwota grantu: 415 470 zł | Lata realizacji: 2016-2018 | Konkurs: OPUS 9


dr hab. Paweł Robert Brzęk

Stres oksydacyjny podczas termogenezy u myszy laboratoryjnych o genetycznie zróżnicowanym poziomie metabolizmu maksymalnego i podstawowego: rola białka UCP1.

Kwota grantu: 686 980 zł | Lata realizacji: 2015-2018 | Konkurs: OPUS 8


dr hab. Ada Wróblewska

Rola wielokierunkowej presji selekcyjnej w ewolucji strategii oszustwa pokarmowego u storczyków z rodzaju Dactylorhiza.

Kwota grantu: 561 100 zł | Lata realizacji: 2014-2017 | Konkurs: OPUS 5


mgr Justyna M. Drewnowska

Polimorfizm genetyczny środowiskowych izolatów Bacilluscereus i Bacillus thuringiensis syntetyzujących melaninę.

Kwota grantu: 99 918 zł | Lata realizacji: 2014-2016 | Konkurs: PRELUDIUM 5


mgr Urszula Czyżewska

Charakterystyka profili białkowych Malassezia pachydermatis w aspekcie diagnostyki z wykorzystaniem elektroforezy dwukierunkowej.

Kwota grantu: 100 000 zł | Lata realizacji: 2014-2017 | Konkurs: PRELUDIUM 6

 

 

Instytut Chemii

 

dr Krzysztof Brzeziński

Hamowanie aktywności hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny z Pseudomonas aeruginosa poprzez wpływ na dynamikę enzymu.

Kwota grantu: 3 181 200 zł | Lata realizacji: 2019-2022 | Konkurs: SONATA BIS 8


dr Emilia Grądzka

Polimery tworzone z udziałem fulerenów oraz metali przejściowych jako sorbenty wodoru.

Kwota grantu: 44 000 zł | Lata realizacji: 2018-2019 | Konkurs: MINIATURA 2


mgr Diana Małgorzata Bobrowska

Synteza i charakterystyka fizykochemiczna samoorganizujących się kopolimerów oraz ich potencjalne zastosowanie w organicznych ogniwach fotowoltaicznych.

Kwota grantu: 204 600 zł | Lata realizacji: 2018-2021 | Konkurs: PRELUDIUM 14


dr Elżbieta Zambrzycka-Szelewa

Polimery zdolne do jednoczesnego wydzielania jonów metali z grupy platynowców.

Kwota grantu: 49 418 zł | Lata realizacji: 2018 | Konkurs: MINIATURA 1


dr hab. Marta Płońska-Brzezińska

Synteza porowatych materiałów nanokompozytowych, ich właściwości fizykochemicznych oraz zastosowania w elektrochemii.

Kwota grantu: 1 193 880 zł | Lata realizacji: 2018-2021 | Konkurs: OPUS 13


dr hab. Paweł Rodziewicz

Charakterystyka oddziaływań pomiędzy, zatopionymi w Bałtyku, bojowymi środkami trującymi a wodą za pomocą badań eksperymentalnych oraz obliczeń z pierwszych zasad.

Kwota grantu:  579 000 zł | Lata realizacji: 2018-2021 | Konkurs: OPUS 13


mgr Iwona Misztalewska-Turkowicz

Nowe katalizatory metaloorganiczne immobilizowane na nanocząstkach magnetycznych.

Kwota grantu: 117 940 zł | Lata realizacji: 2017-2019 | Konkurs: ETIUDA 5


dr Piotr Marcin Olejnik

Nanocebulki węglowe/nanorurki polianilinowe - nanokompozyt dla superkondensatorów i bioczujników.

Kwota grantu: 440 000 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: FUGA 5


prof. dr hab. Krzysztof Winkler

Materiały elektroaktywne o strukturze mezoporowatej w urządzeniach magazynujących energię elektryczną.

Kwota grantu: 780 095 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: OPUS 11


dr Agnieszka Z. Wilczewska

Nowe wrażliwe na bodźce kopolimery do kontrolowanego dostarczania leków.

Kwota grantu: 766 930 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: OPUS 11


mgr Iwona Misztalewska

Nowe nanocząstki o właściwościach superparamagnetycznych jako heterogeniczne katalizatory palladowe do reakcji prowadzonych w wodzie.

Kwota grantu: 126 000 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: PRELUDIUM 11


dr Krzysztof Brzeziński

Enzymologia strukturalna hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny: poszukiwania nowych celów strukturalnych dla selektywnych inhibitorów.

Kwota grantu: 502 065 zł | Lata realizacji: 2014-2017 | Konkurs: OPUS 5


mgr Justyna Kapelewska

Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych jako potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska wodnego związkami endokrynnie czynnymi.

Kwota grantu: 149 760 zł | Lata realizacji: 2014-2018 | Konkurs: PRELUDIUM 5


dr Elżbieta Regulska

Otrzymywanie i zastosowanie nowych nanokompozytów na bazie pochodnych fulerenu C60 i tlenku tytanu jako potencjalnych fotokatalizatorów.

Kwota grantu: 98 540 zł | Lata realizacji: 2014-2016 | Konkurs: ETIUDA 2


prof. dr hab. Valery Isidorov

Badania nad działaniem na wybrane czynniki etiologiczne bakteriozy pszczoły miodnej ekstraktów roślinnych oraz nad zależnością ich aktywności od składu chemicznego.

Kwota grantu: 618 820 zł | Lata realizacji: 2015-2017 | Konkurs: OPUS 7


mgr Urszula Wykowska

Nanocząstki wielowarstwowe modyfikowane związkami fosforowymi.

Kwota grantu: 149 998 zł | Lata realizacji: 2015-2018 | Konkurs: PRELUDIUM 7


mgr Karolina Halina Markiewicz

Tworzenie nowych materiałów na bazie nanorurek węglowych i polimerów z odwzorowanymi jonami metali (CNT-IIP).

Kwota grantu: 150 000 zł | Lata realizacji: 2015-2018 | Konkurs: PRELUDIUM 7


dr Aneta Nodzewska

Synteza i zastosowanie nowych katalizatorów poliaminowych w homo- i heterogenicznych reakcjach C-H utleniania.

Kwota grantu: 348 805 zł | Lata realizacji: 2015-2018 | Konkurs: SONATA 7


prof. dr hab. Beata Izabella Godlewska-Żyłkiewicz

Nowe metodyki analityczne w analizie specjacyjnej nanosrebra i nanozłota.

Kwota grantu: 451 660 zł | Lata realizacji: 2015-2018 | Konkurs: OPUS 8


prof. dr hab. Ryszard Ireneusz Łaźny

Enancjoselektywna reakcja retro-aza-Michaela z polimerowymi reagentami i w układzie przepływowym do asymetrycznej syntezy 8-członowych pierścieni karbocyklicznych.

Kwota grantu: 676 890 zł | Lata realizacji: 2015-2018 | Konkurs: OPUS 8


prof. dr hab. Jacek Witold Morzycki

Synteza alkaloidów Solanum i ich analogów ze steroidowych sapogenin.

Kwota grantu: 945 000 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: OPUS 9


mgr Marta Malinowska

Nowe katalizatory metatezy olefin zawierające grupę nitrową w ligandzie N-heterocyklicznym.                         

Kwota grantu: 150 000 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: PRELUDIUM 9


mgr Róża Sawczuk

Ocena prozdrowotnych właściowści homogenatu czerwiu trutowego pszczoły miodnej.

Kwota grantu: 150 000 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: PRELUDIUM 9


dr Piotr Marcin Olejnik

Nanocebulki węglowe/nanorurki polianilinowe – nanokompozyt dla superkondesatorów i bioczujników.

Kwota grantu: 440 000 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: FUGA 5


MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona