logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Projekty BMN i stypendia wyłonione w wewnętrznym trybie konkursowym w Instytucie Chemii

 

2018 r.

Projekty badawcze doktoranckie

mgr Baradyn Maciej - Opracowanie metody wyznaczania stałych szybkości reakcji dla klas reakcji bez bariery energetycznej

mgr Gruszka Jakub - Badanie możliwości zastosowania spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną w trybie single particle do jednoczesnego oznaczania nanocząstek tlenku tytanu (IV) oraz tytanu w formie jonowej

mgr Kiełczewska Urszula - Synteza pochodnych galeteronu w reakcji cyklokondensacji octanu pregnenolonu z pochodnymi 2-aminobenzimidazolu

mgr Kucharska - Ambrożej Kamila - Badania spektroskopowe i chromatograficzne wybranych gatunków ziół z rodziny Lamiaceae w kontekście badań chemotaksonomicznych

Projekty badawcze podoktorskie

dr Tomkiel Aneta M. - Synteza steroidowych pochodnych z wykorzystaniem nieaktywnego cukru i aktywnego steroidu

dr Kiszkiel-Taudul Ilona - Nowe rozwiązania w wydzielaniu antybiotyków z grupy β-laktamów i tetracyklin z próbek żywności

Stypendia

mgr Kucharska - Ambrożej Kamila - Badania spektroskopowe i chromatograficzne wybranych gatunków ziół z rodziny Lamiaceae w kontekście badań chemotaksonomicznych

mgr Janicka Katarzyna - Równowagi w monowarstwach lipidowych

 

2017 r.

Projekty badawcze doktoranckie

mgr Aneta Baj - Synteza analogów alfa-tokoferolu o zmodyfikowanym łańcuchu bocznym

mgr Urszula Kiełczewska - Badanie reakcji otwarcia pierścienia F w diosgeninie w obecności kwasu Lewisa oraz azotowego czynnika nukleofilowego. Badania w kierunku syntezy solasyny

mgr Justyna Czyrko - Jony lantanowców i związku jodu w fazowaniu struktur białkowych w oparciu o dane dyfrakcyjne zarejestrowane na dyfraktometrze

mgr Diana M. Bobrowska - Synteza oraz analiza właściwości fizykochemicznych nanocebulek węglowych podstawionych pochodną estrową

Projekty badawcze podoktorskie

dr Emilia Grądzka - Synteza i badanie właściwości nanostrukturalnego poliazulenu

dr Joanna Breczko - Tworzenie enzymatycznego oraz nieenzymatycznego czujnika elektrochemicznego opartego na nanocząsteczkach polipirolu i złota oraz na grafenowych kropkach kwantowych

dr Marta Hryniewicka - Badanie zawartości kwasu kawowego i jego pochodnych w roślinach leczniczych

dr Elżbieta Regulska - Opracowanie elektrochemicznego czujnika w oparciu o rGO dekorowany NiTiO3 do oznaczania glukozy w płynach ustrojowych człowieka

dr Piotr Olejnik - Bioelektrokatalityczny proces redukcji tlenu na drodze bezpośredniego transportu elektronów (DET) z udziałem laktazy i nanocebulek węglowych (CNOs)

Stypendia

mgr Olena Mykhailiv - Koordynacyjne polimery fulerenowe  

mgr Beata Szymańska - Badania nad zastosowaniem analitycznym biosensorów SPRI  

 

2016 r.

stypendium:

mgr Anna Tokarzewicz

mgr Barbara Seroka

mgr Urszula Kiełczewska

mgr Katarzyna Buczyńska

mgr Marcin A. Kruszewski

projekty doktoranckie:

mgr Justyna Kapelewska - Parametry fizykochemiczne odcieków składowiskowych i wód gruntowych jako wskaźniki ich zanieczyszczenia.

mgr Iwona Misztalewska - Nowe katalizatory zawierające ligand NHC na bazie polimerów winylowych.

mgr Katarzyna Sidorowicz  - Synteza i badanie hydrazonów jako potencjalnych fotoprzełączników.

mgr Urszula Klekotka - Wpływ modyfikowanych powierzchniowo nanocząstek magnetycznych na rozwój roślin

mgr Ewelina Gajko - Nanowiskersy polimerów przewodzących tworzone w matrycach mezoporowatej krzemionki.

 

2015 r.

projekty podoktorskie:

dr Barbara Bankiewicz - Badania teoretyczne i eksperymentalne struktury małych kryształów oraz występujących w nich wiązań wodorowych.

dr Joanna Breczko - Synteza układów donorowo-akceptorowych zawierających anionowe porfiryny oraz grafenowe kropki kwantowe lub nanocebulki węglowe oraz badanie ich właściwości pod kątem zastosowania w fotowoltaice.

projekty doktoranckie:

mgr Mariana Kozłowska - Funkcjonalizacja nanorurek węglowych polimerami poliuretanowymi: obliczenia z pierwszych zasad.

mgr Aneta Maria Tomkiel  - Synteza cholafanów z łącznikami disulfidowymi.

mgr Ewa Brancewicz - Nanozłącza p-n typu „core-shell” – Czy mogą być stosowane w urządzeniach przetwarzających energię słoneczną w elektryczną?

mgr Olena  Mykhailiv - Nanocebulki węglowe domieszkowane siarką (S-CNOs) jako obiecujący materiał elektrodowy do ogniw słonecznych oraz kondensatorów.

 

2014 r.

projekty doktoranckie:

mgr Róża Bagan - Badania korelacji pomiędzy aktywnością biologiczną produktów pszczelich  a ich składem chemicznym.

mgr Monika Imierska, mgr Justyna Czyrko - Oddziaływania międzycząsteczkowe z udziałem atomów halogenów w obojętnych układach modelowych. Zastosowanie w krystalizacji białek.

mgr Katarzyna Sidorowicz - Synteza nowych chiralnych ligandów NHC i ich zastosowanie  w asymetrycznych reakcjach katalizowanych palladem - projekt realizowany w ramach tematu Enancjoselektywna reakcja alkilowania pochodnych tropanu i granatanu z wykorzystaniem chiralnych pomocników.

mgr Aneta Baj - Synteza optycznie czynnych karboanalogów α-tokoferolu - projekt realizowany w ramach tematu Synteza i zastosowanie nowych katalizatorów metatezy olefin.

 

2013 r.

projekty doktoranckie:

mgr Elżbieta Zambrzycka - Nowe materiały sorpcyjne wykorzystujące efekt odwzorowania jonowego w oznaczaniu śladowych ilości rutenu techniką ETAAS.

mgr Karolina Markiewicz - Otrzymywanie i charakyerystyka SAMs fulereno-palladowych sfunkcjonalizowanych grupami tiolowymi na złotym podłożu.

mgr Justyna Kapelewska - Monitoring zawartości wybranych związków endokrynnych w odciekach składowiskowych i wodach gruntowych.

mgr Diana Bruś - Wpływ substancji samoorganizujących się na przewodnictwo elektryczne wybranych polimerów oraz ich zastosowanie w organicznych panelach słonecznych jako elastyczny materiał anodowy.

 

2012 r.

projekty podoktorskie:

dr Emilia Grądzka  - Synteza i badanie właściwości elektrochemicznych polimerów koranulenu z atomami metali przejściowych.

dr Aneta Nodzewska - Stereoselektywna reakcja aldolowa β-aminoketonów w obecności wody.

projekt doktorancki:

mgr Joanna Breczko - Utworzenie i optymalizacja sensora elektrochemicznego czułego na NADH w oparciu o kowalencyjnie związany układ: metal/tlenek grafenu.
 

2011 r.

projekty podoktorskie:

dr Dorota Czajkowska-Szczykowska  - Synteza rotorów molekularnych na bazie steroidów.

dr Edyta Najewajko - Sieliwoniuk Opracowanie uniwersalnej metody oznaczania polifenoli i ich aktywności przeciwutleni8ającej w różnych produktach spożywczych pochodzenia roślinnego z zastosowaniem układów przepływowych z detekcją chemiluminescencyjną.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona