logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Projekty BMN i stypendia wyłonione w wewnętrznym trybie konkursowym w Instytucie Biologii

 

IX konkurs – 2019 r.

projekty badawcze doktoranckie:

mgr Dziekańska Izabela - Czy izolowana populacja modraszka alkona w Puszczy Białowieskiej jest unikalna pod względem genetycznym i ekologicznym?

mgr Pol Wojciech - Mikroplastik – makro problem. Wpływ aglomeracji miejskich na zanieczyszczenie rzek odpadami z tworzyw sztucznych

mgr Iwińska Karolina - Fizjologiczne koszty reprodukcji długowiecznych zwierząt na przykładzie samic popielicy szarej Glis glis

mgr inż. Sieśkiewicz Magdalena - Zróżnicowanie metaboliczne epifitycznego mikrobiomu bakteryjnego nasion koniczyny białej (Trifolium repens) pochodzących z hałdy cynkowo-ołowianej Bolesław oraz stanowiska kontrolnego

projekty badawcze podoktorskie:

dr Mirski Paweł - Struktura krajobrazu rolniczego a jego atrakcyjność dla generalistów pokarmowych – badania z wykorzystaniem aerofotografii i telemetrii GPS

 

VIII konkurs - 2018 r.

Projekty badawcze doktoranckie

mgr Iwaniuk Piotr - Molekularne podstawy oporności na antybiotyki β-laktamowe szczepów glebowych i emetycznych Bacillus cereus

mgr Puczko Katarzyna - Migracja materii organicznej w trakcie zmiany obiegu wody z podziemnego na powierzchniowy w obrębie nisz źródliskowych w strefie podmiejskiej

mgr Chmur Magdalena - Oddziaływanie brassinazolu -inhibitora biosyntezy brassinosteroidów na endogenny poziom hormonów w wolfii bezkorzeniowej

mgr Buczyńska Sylwia - Zależność między poziomem kortykosteronu a opieka rodzicielską u laktujących myszy laboratoryjnych różniących się tempem metabolizmu podstawowego

Projekty badawcze podoktorskie

dr Staszak Aleksandra - Udział reaktywnych form tlenu w indukcji głębokiego fizjologicznego spoczynku w nasionach klonu zwyczajnego

dr Deoniziak Krzysztof - Zmienność śpiewu zaroślówki Acrocephalus dumetoum jako wskaźnik procesów zachodzących w populacji na granicy areału lęgowego

dr Czyżewska Urszula - Porównanie względnego poziomu ekspresji genów kodujących fosfolipazy u szczepów Malassezia pachydermatis izolowanych od psów zdrowych i chorych na otitis externa

 

VII konkurs - 2017 r.

Projekty badawcze doktoranckie

mgr Magdalena Olszewska  - Zróżnicowanie taksonomiczne mykoplanktonu w litoralu jezior harmonijnych o zróżnicowanej trofii

mgr Ida Laskowska - Enterotoksyczność oraz antybiotykooporność gronkowców izolowanych z surowego mięsa indyka

mgr Dorota B. Ławreszuk - Opracowanie metody pomiaru poziomu kortykosteronu u głuszców (Tetrao urogallus) jako oceny osobniczej odpowiedzi na stresogenne działanie czynników środowiskowych

mgr Marta Sabarańska  - Mikrobiologiczna ocena skuteczności działań rekultywacyjnych odcinka rzeki Białej na obszarze Białegostoku

Projekty badawcze podoktorskie

dr Magdalena Czajkowska  - Zróżnicowanie genetyczne ekotypów dostojki eunomii (Boloria eunomia) związanych z różnymi roślinami żywicielskimi

dr Szymon Sękowski  - Charakterystyka oddziaływania wybranych tanin z błonami: wpływ elastyczności struktury molekularnej tanin na fizykochemiczne właściwości błon modelowych

dr Marta E. Szal  - Wpływ społeczności epoki przełomu neolitu i wczesnego brązu na środowisko przyrodnicze Pojezierza Mrągowskiego

dr Tomasz Włodarczyk  - Strategia chemiczna mrówek Formica sanguinea w relacji z gatunkiem gospodarza podczas zakładania kolonii i w początkowej fazie jej istnienia

Stypendia

mgr Aleksandra Wasiluk - Wpływ wielkości komórek i temperatury na tempo metabolizmu diploidalnych i triploidalnych żab wodnych Pelophylax esculentus

mgr Marta Sabarańska  - Rola stopnia przekształcenia zlewni rzecznej w zachowaniu stabilności hydrochemicznej 

 

2016 r.

projekty podoktorskie:

dr Anna Pietryczuk - Zasobność wód rzecznych w materię organiczną a rozwój mykoplanktonu.

dr Julita Sadowska - Wpływ reprodukcji na efekty selekcji w kierunku wysokiego tempa metabolizmu tlenowego u myszy laboratoryjnych.

projekty doktoranckie:

mgr Magdalena Fiłoc - Wpływ późnoglacjalnych i wczesnoholoceńskich oscylacji klimatu na rozwój roślinności północno-wschodniej Polski.

mgr Angelika Fiodor - Genomika i proteomika Bacillus cereus sensu lato ze zróżnicowanych środowisk naturalnych na przykładzie polimorfizmu genów vip3A.

mgr Przemysław Klimczuk - Preferencje siedliskowe dostojki eunomii (Boloria eunomia) na wybranych środowiskach Puszczy Knyszyńskiej.

mgr Zofia Korbut - Historia linii mitochondrialnego DNA u chomika europejskiego (Cricetus cricetus) na podstawie sekwencji jądrowych i analiza potencjalnych rozbieżności filogeografii jądrowych i mitochondrialnych.

mgr Ida Laskowska -  Zróżnicowanie gatunkowe, enterotoksyczność oraz antybiotykooporność gronkowców izolowanych z mięsa drobiowego.

mgr Edyta Łukaszuk - Reakcje rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana L.) na uszkodzenia mechaniczne.

mgr Paweł Mirski - Wybrane aspekty biologii obcych, inwazyjnych gatunków drzew.

 

2015 r.

stypendium:

mgr Agnieszka Chrzanowska

projekt podoktorski:

dr Adam Cudowski - Wpływ metali ciężkich na skład taksonomiczny grzybów wodnych.

projekty doktoranckie:

mgr Agnieszka Chrzanowska - Struktura genetyczna populacji brzóz (Betula), gatunków zarówno powszechnych, jak i zagrożonych wyginięciem.

mgr Michał Sulkiewicz - Lokalna i systemiczna odpowiedź pszenicy ozimej na zranienie.

mgr Marta Szal - Antropogeniczne zmiany roślinności spowodowane wczesnośredniowiecznym osadnictwem w rejonie Poganowa na tle regionalnych zmian środowiska przyrodniczego Pojezierza Mrągowskiego.

mgr Maciej Karpowicz - Zróżnicowanie gatunkowe i ilościowe Harpacticoida różnych typów ekosystemów wodnych północno-wschodniej Polski.

mgr Magdalena Siemieniuk, mgr Adam Więcko -  Analiza zawartości ergosterolu u drożdżaków poddanych presji oksytiaminy.

 

2014 r.

projekt podoktorski:

dr Szymon Sękowski -  Protekcyjny efekt galusanu epigalokatechiny (EGCG) względem erytrocytów i głównego białka osocza narażonych na promieniowanie UV.

projekty doktoranckie:

mgr Aneta Adamczuk - Morfogeneza lnu (Linum usitatissimum L.) w kulturach tkankowych in vitro.

mgr Edyta Jermakowicz - Systemy rozrodu Malaxis monophyllos (L.) Sw. jako czynnik warunkujący demograficzną i genetyczną strukturę populacji.

mgr Zofia Korbut - Filogeografia chomika europejskiego (Cricetus cricetus), gatunku zagrożonego w Europie, na podstawie markerów molekularnych o różnym sposobie dziedziczenia.

mgr Edyta Łukaszuk - Reakcje rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana L.) na uszkodzenia mechaniczne.

mgr Maciej Matosiuk, mgr Magdalena Czajkowska, mgr Magdalena Świsłocka - Adaptacyjna zmienność genomu mitochondrialnego u jeleniowatych.

mgr Emilia Murawska - Biologia strukturalna i funkcjonalna plazmidów Bacillus cereus sensu lato – ekspresja δ-endotoksyn szczepu B. thuringiensis IS5056.

 

2013 r.

projekt podoktorski:

mgr Adam Cudowski, dr Anna Pietryczuk - Interakcje między biomasą grzybów a składem frakcyjnym manganu w systemie wód Kanału Augustowskiego.

projekty doktoranckie:

mgr Monika Drężek - Molekularna analiza plazmidów oraz genów kodujących oporność na wybrane antybiotyki u gronkowców wyizolowanych od łosia (Alces alces L.).

mgr Urszula Czyżewska - Porównanie aktywności fosfolipazowej szczepów Malassezia pachydermatis izolowanych od psów z otis externa oraz bez objawów klinicznych choroby.

mgr Paulina S. Kamińska - Ekspresja genów replikacji plazmidów Bacillus anthracis wśród środowiskowych szczepów Bacillus thuringiensis.

mgr Magdalena Siemieniuk - Analiza ekspresji genów kodujących kluczowe enzymy metabolizmu tlenowego, beztlenowego oraz szlaku pentozofosforanowego trzech linii komórek nowotworowych (HeLa-C, MDA-MB-231, MCF7) poddanych presji oksytiaminy.

 


2012 r.

Stypendium:

mgr Aneta Adamczuk

projekt podoktorski:

dr Szymon Sękowski - Fizykochemiczna charakterystyka oddziaływań biomolekularnych taniny hydrolizującej 1-O-gallo-4,6-heksahydroksydifenylo-ß-D-glukozy izolowanej z liści wiesiołka (Oenothera gigas L.) z liposomami.

projekty doktoranckie:

mgr Magdalena Fiłoc - Rekonstrukcja zmian roślinności Suwalszczyzny u progu holocenu a chłodne oscylacje klimatu zwane cyklami Bonda.

mgr Ewa Żebrowska - Mechanizmy zwiększające dostępność fosforanów u owsa (Avena sativa L.) - rola kwaśnych fosfataz.

mgr Justyna M. Łuksza - Struktura genetyczna środowiskowych szczepów Bacillus cereus i Bacillus thuringiensis systetyzujących melaninę.

mgr Marta Czernik - Molekularna analiza jakościowego składu diety jelenia szlachetnego Cervus elaphus i sarny europejskiej Capreolus capreolus w dolinie Biebrzy.
 


2011 r.

projekty podoktorskie:

dr Marek Bartoszewicz - Polimorfizm genetyczny wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato izolowanych z mleka.

dr Ewa Chwełatiuk - Struktura genetyczna populacji koniczyny białej (Trifolium repens L.) oraz jej mikrosymbionta Rhizobium leguminosarum bv. trifolii na „starej” hałdzie cynkowo-ołowianej w południowej Polsce w kontekście ryzoremediacji. 

projekty doktoranckie:

mgr Agata Kostro-Ambroziak - Zróżnicowanie morfologiczne i genetyczne gatunków z rodzaju Dyspetes Förster, 1869 (Hymenoptera, Ichneumonide) w Polsce.

mgr Urszula Czyżewska, mgr Magdalena Siemieniuk - Ocena właściwoości antynowotworowych oksytiaminy w ludzkich kulturach komórkowych in vitro.

mgr Magdalena Świsłocka - Struktura genetyczna populacji łosia, Alces alces z Puszczy Augustowskiej.

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona