logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Historia Wydziału Biologiczno-Chemicznego jest nierozerwalnie związana z historią Uniwersytetu w Białymstoku. W 1997 roku, wraz z powołaniem samodzielnego Uniwersytetu, w wyniku podziału Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, utworzono Wydział Biologiczno-Chemiczny. W skład Wydziału weszły dwa instytuty – Instytut Biologii i Instytut Chemii. Była to pierwsza i jedyna w Polsce jednostka naukowa łącząca obszar nauk ścisłych i nauk przyrodniczych.

20 lat naszej historii to okres intensywnej pracy i dynamicznego rozwoju. Pomimo, że w tym czasie nie nastąpiło istotne zwiększenie liczby nauczycieli akademickich, to ponad trzykrotnie, do 36 osób wzrosła liczba pracowników samodzielnych, a tytuły profesorskie otrzymało 13 nauczycieli. Obecnie samodzielni pracownicy naukowi stanowią prawie 40% kadry dydaktycznej Wydziału. Powstawały nowe zespoły badawcze, ale również krystalizowała się nowatorska tematyka badań naukowych. Konsekwentnie umacnialiśmy swoją pozycję poprzez publikacje prac w międzynarodowych czasopismach, pozyskiwanie funduszy w postaci krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz współpracę naukową z ponad 48 instytucjami z 20 krajów na świecie. Wydział uzyskiwał kolejne uprawnienia akademickie. W roku 1997 Instytut Biologii otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, zaś w roku 2000 Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie chemii. Od tego czasu zostało wypromowanych 48 doktorów nauk biologicznych i 42 doktorów nauk chemicznych. Dalszy rozwój kadry doprowadził do uzyskania w roku 2010 uprawnień do habilitowania w zakresie biologii, a w roku 2014 w zakresie chemii. Pozwoliło to na utworzenie w roku 2010 studiów doktoranckich z biologii, a w 2013 roku z chemii. Efektem dynamicznego rozwoju naukowego było uzyskanie przez Wydział wysokiej kategorii A w ocenie parametrycznej przeprowadzonej w 2013 roku.

W chwili powstania Wydziału prowadzono trzy kierunki studiów (jednolitych magisterskich): biologia ze specjalnościami biologia ogólna i biologia środowiskowa, chemia, oraz ochrona środowiska. Na Wydziale studiowało wówczas ok. 530 studentów. W roku 2007 na wszystkich kierunkach utworzono studia dwustopniowe: trzyletnie licencjackie i dwuletnie magisterskie. Ciągły rozwój kadry umożliwiał otwieranie nowych specjalności. W chwili obecnej oferta dydaktyczna Wydziału obejmuje 5 kierunków studiów z możliwością wyboru 19 różnych specjalności. Na studiach pierwszego stopnia na kierunku biologia oferowane są specjalności: agrobiologia, biologia sądowa, biologia eksperymentalna i molekularna, ekologia i zarządzanie środowiskiem, mikrobiologia z biotechnologią. Na kierunku chemia studenci mają do wyboru specjalności: chemia, chemia medyczna, chemia kryminalistyczna i chemia żywności. Wśród specjalności na kierunku ochrona środowiska znajdują się: ocena oddziaływania na środowisko, rekultywacja i ochrona wód, gospodarka odpadami. Ponadto od roku 2017/18 studenci mogą studiować ekobiznes - kierunek międzywydziałowy, prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania. Na studiach drugiego stopnia oferowane są następujące kierunki: biologia ze specjalnościami mikrobiologia z biotechnologią, biologia molekularna, biologia sądowa, biologia środowiskowa; chemia; chemia kryminalistyczna i sądowa oraz ochrona środowiska ze specjalnościami chemia środowiska i ocena stanu środowiska. W ofercie Wydziału znajduje się również kierunek w języku angielskim - Environmental Protection. Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów w poszukiwaniu miejsc pracy stworzono sieć 40 firm w ramach współpracy Wydziału z otoczeniem gospodarczym w północno-wschodniej Polsce. W latach 2012-2015 wspólnie z Wydziałem Fizyki realizowaliśmy projekt „Kadry dla Zielonej Gospodarki”, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W czasie realizacji projektu studenci chemii, ochrony środowiska oraz fizyki otrzymywali stypendia motywacyjne za wyniki w nauce, uczestniczyli w stażach i praktykach u pracodawców, stażach zagranicznych oraz zajęciach z przedsiębiorczości.

W ciągu 20 lat Wydział Biologiczno-Chemiczny ukończyło łącznie 2883 absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: biologia (1222), chemia (1050) oraz ochrona środowiska (611). W bieżącym roku akademickim na Wydziale kształci się 674 studentów oraz 40 doktorantów. O dobrej jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych świadczą certyfikaty nadawane przez Państwową Komisję Akredytacyjną po ocenie programowej kierunków studiów. Kierunek Chemia uzyskał również akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz jako jeden z pierwszych w kraju European Chemistry Thematic Network Association (ECTNA). W roku 2016 Polska Komisja Akredytacyjna po raz pierwszy dokonała oceny instytucjonalnej Wydziału. W jej wyniku uzyskaliśmy ocenę pozytywną świadczącą o spełnieniu wszystkich przyjętych kryteriów jakościowych oceny instytucjonalnej.

Ostatnie 20 lat to czas zmagania się z trudnościami lokalowymi. Pracownicy i zakłady naukowe wchodzące w skład Wydziału były rozproszone po całym mieście. W roku 2002 częściowo udało się rozwiązać problemy Instytutu Chemii w wyniku przeprowadzki części zakładów Instytutu do zaadoptowanego budynku przy ul. Hurtowej 1. Instytut Biologii zajmował budynek po akademiku przy ulicy Świerkowej, a Dziekanat Wydziału znajdował się przy ul. Pogodnej 5. W roku 2015 cały Wydział, łącznie z jego administracją, przeprowadził się do nowo wybudowanego Kampusu UwB. Otworzyło to nowe możliwości prowadzenia wspólnej działalności naukowej, efektywniejszego wykorzystywania unikalnej aparatury naukowej, a co za tym idzie podejmowania nowych wyzwań, jak np. wspólnych starań o finansowanie w nowych obszarach badawczych czy otwieranie nowych międzyobszarowych kierunków studiów. Wiele prac naukowych prowadzonych w Instytucie Chemii tematycznie dotyczy zagadnień z pogranicza nauk biologicznych i chemicznych (ochrona środowiska, chemia związków naturalnych, elektrochemia błon komórkowych, chemia analityczna, biochemia). Aparatura naukowa posiadana przez oba Instytuty wykorzystywana jest przy prowadzeniu badań naukowych, których efektem są wspólne publikacje chemików i biologów. Rok 2017 jest rokiem jubileuszu Uniwersytetu i Wydziału, ale również jest jednym z pierwszych lat funkcjonowania kampusu. W chwili obecnej zaczynamy tworzyć nową historię – historię Wydziału Biologiczno-Chemicznego w Kampusie UwB. Warto dodać, że bliskość innych wydziałów zlokalizowanych w Kampusie pozwala myśleć o dalszej integracji uniwersyteckiego środowiska naukowego.

Rozwój Wydziału byłby niemożliwy bez oddanych swojej pracy Dziekanów. Pierwszym dziekanem nowoutworzonej jednostki został prof. Marek Gębczyński (1997-1999), a funkcje prodziekanów pełnili prof. Jacek Morzycki (prodziekan ds. nauki) oraz wówczas dr Anatol Kojło (prodziekan ds. studenckich). W następnych dwóch kadencjach (1999-2005) Wydziałem kierował prof. Jacek Morzycki z pomocą prof. Tadeusza Włostowskiego, prodziekana ds. nauki i dr hab. Anatola Kojło, prodziekana ds. studenckich. W kolejnych kadencjach (2005-2008 i 2008-2012) funkcję dziekana Wydziału pełnił prof. Anatol Kojło. Prodziekanami byli wówczas dr hab. Tadeusz Krogulec (2005-2012), prodziekan ds. nauki oraz prof. Andrzej Górniak (2005-2008) i dr hab. Iwona Ciereszko (2008-2012) - prodziekan ds. studenckich. W kadencji 2012-2016 Wydziałem kierowała dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB wraz z zespołem: dr hab. Joanną Karpińską, prof. UwB pełniącą funkcję prodziekana ds. nauki i dr Elżbietą Wołyniec prodziekanem ds. dydaktycznych. W chwili obecnej Wydziałem kieruje prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz wraz dr hab. Piotrem Zielińskim – prodziekanem ds. kształcenia i rozwoju, dr hab. Adą Wróblewską – prodziekanem ds. nauki i dr Elżbietą Wołyniec – prodziekanem ds. studenckich.

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona