logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Prof. dr hab. Beata Izabella Godlewska-Żyłkiewicz ukończyła studia na kierunku chemia w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Stopnie naukowe, doktora nauk chemicznych w zakresie chemii analitycznej z wyróżnieniem (1995) oraz doktora habilitowanego nauk chemicznych (2006), a następnie tytuł profesora (2013), uzyskała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Tam również w Centrum Metrologii Chemicznej ukończyła Studia Podyplomowe w Zakresie Metrologii Chemicznej (2008). Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z Instytutem Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie od 2015 roku zatrudniona jest w Zakładzie Chemii Analitycznej na stanowisku profesora zwyczajnego.

Staże naukowe odbyła na Wydziale Chemii UW, Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Liverpool (UK), Wydziale Chemii Uniwersytetu w Genui (Włochy), Wydziale Chemii Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach (Grecja), Wydziale Chemii Universytetu w Oviedo (Hiszpania).

Jest autorką ponad 80 publikacji naukowych z zakresu analizy śladowej i specjacyjnej metali w próbkach biologicznych i środowiskowych oraz metod przygotowania próbek do badań, a szczególnie wzbogacania śladów metali na stałych sorbentach (żywice jonowymienne i chelatujące, biosorbenty, polimery z odwzorowanymi jonami). Zajmuje się analizą metali z grupy platynowców oraz analizą specjacyjną chromu i srebra (nanocząstki) za pomocą technik sprzężonych. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się również ocena mobilności i biodostępności metali w glebach, ocena jakości wyników analitycznych i metrologia chemiczna. Opublikowała również ponad 20 prac popularyzujących naukę oraz dotyczących obszaru zarządzania badaniami naukowymi i finansowania nauki. Jako wykonawca (4) lub kierownik (5) uczestniczyła w realizacji projektów badawczych finansowanych przez KBN, FNP, MNiSW, NCN.

Wypromowała 40 magistrów oraz 2 doktorów nauk chemicznych. Recenzowała również prace doktorskie, osiągnięcia habilitacyjne i wnioski profesorskie.

W uczelni pełniła funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Chemii UwB ds. naukowych i współpracy z zagranicą (2000-2002), prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UwB oraz przewodniczącej senackiej komisji ds. nauki (2008-2016). W regionie działała w Zarządzie Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1988-2003), wielokrotnie przewodniczyła lub współprzewodniczyła organizacji Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (2008-2016), uczestniczyła w pracach Rady Programowej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (od 2011). Na poziomie krajowym od 2007 jest członkiem z wyboru Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (obecnie wiceprzewodniczącą) oraz Komitetu Chemii PAN (od 2016). Uczestniczyła w pracach Uniwersyteckiej Komisji ds. Programów Międzynarodowych (UKProM), a następnie Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2011-2016 wiceprzewodnicząca) oraz Zespołu Ekspertów NCN panelu ST4. Od 2004 jest trenerem polskiego zespołu TrainMic (Training in Metrology in Chemistry) powołanego przez Europejski TrainMic przy Institute for Reference Methods and Measurements (IRMM) JRC w Geel (Belgia) oraz członkiem zespołu Editorial Board programu TrainMic (2007-2016). Jest ekspertem technicznym Polskiego Centrum Akredytacji.

Mężatka, córka Agata. Lubi dobre kino, literaturę oraz podróże kamperem po Europie.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona