logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Postępowania w toku

 

mgr Izabela Zabłocka

Kompozyty mezoporowatej krzemionki i polimerów przewodzących

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Winkler
Promotor pomocniczy: dr Monika Wysocka-Żółopa


mgr Monika J. Turkowicz

Zastosowanie reakcji derywatyzacji do opracowania nowych procedur oznaczania kwasu liponowego

Promotor: dr hab. Joanna Karpińska, prof. UwB


mgr Diana M. Bobrowska

Synteza oraz charakterystyka właściwości fizykochemicznych modyfikowanych nanocebulek węglowych

Streszczenie | Streszczenie ang. | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: dr hab. Marta E. Płońska-Brzezińska


mgr Urszula Jarocka

Elektrochemiczne immunoczujniki przeznaczone do wykrywania wirusów i przeciwciał

Promotor: prof. dr hab. Hanna Radecka


mgr Urszula Klekotka

Właściwości fizykochemiczne nanocząsteczek warstwowych na bazie ferrytów

Promotor: dr hab. Dariusza Satuła, prof. UwB


mgr Laura K. Trzonkowska

Polimery z odwzorowanymi jonami – nowe sorbenty do analizy specjacyjnej chromu w próbkach środowiskowych

Streszczenie | Streszczenie ang. | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: prof. dr hab. Beata I. Godlewska-Żyłkiewicz


mgr Marcin Stocki

Badania składu chemicznego pąków brzozy (Betula L.)

Promotor: prof. dr hab. Walerij Isidorow


mgr Barbara Seroka

Synteza steroidowych diamin i ich kompleksów z platyną o potencjalnym zastosowaniu w medycynie

Promotor: dr hab. Zenon Łotowski


mgr Justyna Czyrko

Charakterystyka biochemiczna i strukturalna hydrolaz S-adenozylo-L-hymocysteiny pochodzących z wybranych mikroorganizmów

Promotor: dr hab. Artur Ratkiewicz


mgr Urszula Kiełczewska

Synteza analogów alkaloidów steroidowych

Promotor: dr hab. Agnieszka Wojtkielewicz

 

Postępowania zakończone

 

2019

 

mgr Justyna Kapelewska

Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych jako potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska wodnego

Streszczenie | Streszczenie ang. | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: dr hab. Joanna Karpińska, prof. UwB


mgr Marta Malinowska

Sole imidazolidyniowe z grupami nitrowymi – synteza i zastosowanie

Streszczenie | Streszczenie ang. | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: prof. dr hab. Jacek Morzycki


mgr Aneta Baj

Synteza i badania strukturalne nowych analogów witaminy E

Streszczenie | Streszczenie ang. | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UwB

 

2018

 

mgr Iwona Misztalewska-Turkowicz

Katalizatory metaloorganiczne immobilizowane na nanocząstkach magnetycznych

Streszczenie | Streszczenie ang. | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: dr hab. Agnieszka Z. Wilczewska


mgr Olena Butsyk (Mykhailiv)

Modyfikacja strukturalna i powierzchniowa oraz badania właściwości fizykochemicznych nanocebulek węglowych

Streszczenie | Streszczenie ang. | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: dr hab. Marta E. Płońska-Brzezińska


mgr Anna Sankiewicz

Rozwój i zastosowanie analityczne bioczujników z detekcją powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji imaging (SPRI)

Streszczenie | Streszczenie ang. | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: dr hab. Ewa Gorodkiewicz


mgr Karolina H. Markiewicz

Zastosowanie polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją do otrzymywania magnetycznych materiałów polimerowo-nieorganicznych

Streszczenie  | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: dr hab. Agnieszka Z. Wilczewska


mgr Anna Tokarzewicz

Rozwój metod oznaczania wybranych proteaz oraz inhibitorów proteaz z wykorzystaniem biosensorów SPRI

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: dr hab. Ewa Gorodkiewicz

 

2017

 

mgr Mariana Kozłowska

Noncovalent interactions in the process of carbon nanotubes functionalization with diisocyanates and polyethylene glycol molecules (Oddziaływania niekowalencyjne w procesie funkcjonalizacji nanorurek węglowych cząsteczkami diizocyjanianów i politlenku etylenu)

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: dr hab. Paweł Rodziewicz


mgr Katarzyna Sidorowicz

Synteza i badania strukturalne pochodnych tropanu i granatanu

Streszczenie | Recenzja 1| Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2017-05-11

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Łaźny


mgr Kamila D. Malecka

Opracowanie i charakterystyka elektrochemicznych genoczujników przeznaczonych do wykrywania wirusa ptasiej grypy typu H5N1

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2017-01-12

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Radecki

 

2016

 

mgr Ilona Kiszkiel-Taudul

Ekstrakcyjne metody wydzielania wybranych leków przeciwhistaminowych i ich analiza w próbkach środowiskowych

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2016-11-17

Promotor: dr hab. Barbara Starczewska, prof. UwB


mgr Aneta M. Tomkiel

Elektrochemiczna synteza pochodnych cukrowych Δ5-steroidów

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2016-10-13

Promotor: prof. dr hab. Jacek W. Morzycki

 

2015

 

mgr Elżbieta Regulska

Otrzymywanie i zastosowanie nowych nanokompozytów na bazie pochodnych fulerenu C60  i tlenku tytanu jako potencjalnych fotokatalizatorów

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2015-12-03

Promotor: dr hab. Joanna Karpińska, prof. UwB


mgr Ewa Brancewicz

Badania porównawcze właściwości elektrochemicznych polimerów fulerenów z kompleksami wybranych metali przejściowych tworzonych chemicznie i elektrochemicznie

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2015-12-03

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Winkler


mgr Elżbieta Zambrzycka

Nowe materiały sorpcyjne wykorzystujące efekt odwzorowania jonowego w oznaczaniu śladowych ilości rutenu techniką ETAAS

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2015-10-29

Promotor: prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz


mgr Marta Hryniewicka

Zastosowanie nowych technik ekstrakcyjnych do analizy wybranych związków o działaniu hipolipemicznym

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2015-10-29

Promotor: dr hab. Barbara Starczewska, prof. UwB


mgr Barbara Bankiewicz

Oddziaływania międzycząsteczkowe z udziałem atomów halogenów w obojętnych i naładowanych układach modelowych

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2015-01-15

Promotor: dr hab. Marcin Palusiak, prof. UŁ

 

2014

 

mgr Lech Mirosław Szczepaniak

Opracowanie systemu komputerowej identyfikacji związków organicznych w analizie rozpoznawczej metodą GC/MS

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2014-02-27

Promotor: prof. dr hab. Walerij Isidorow

 

mgr Joanna Breczko

Otrzymywanie i badanie właściwości materiałów zawierających "małe" nanocebulki węglowe

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2014-12-04

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Winkler

 

2013

 

mgr Agnieszka Hryniewicka

Synteza i zastosowanie nowych katalizatorów metatezy olefin

Streszczenie | Recenzja 1

Data nadania stopnia: 2013-11-21

Promotor: dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UwB


mgr Grzegorz Świderski

Spektroskopowe i teoretyczne badania wpływu niektórych metali na układ elektronowy wybranych kwasów aromatycznych

Streszczenie

Data nadania stopnia: 2013-09-24

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski


mgr Aneta Sokół

Badania szybkości degradacji wybranych leków w układach modelowych i w próbkach wód rzecznych

Streszczenie

Data nadania stopnia: 2013-05-23

Promotor: dr hab. Joanna Karpińska, prof. UwB

 

2012

 

mgr Joanna Kotyńska

Równowagi adsorpcyjne pomiędzy błoną liposomalną a jonami elektrolitu o różnej wartościowości

Streszczenie | Recenzja 1

Data nadania stopnia: 2012-11-29

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Figaszewski


mgr Karol Wołosewicz

Synteza i wykorzystanie immobilizowanych amin jako katalizatorów i reagentów

Streszczenie

Data nadania stopnia: 2012-11-29

Promotor: dr hab. Ryszard Łaźny, prof. UwB

 

2011

 

mgr Aneta Nodzewska

Otrzymywanie immobilizowanych amin i hydrazyn oraz ich zastosowanie w syntezie organicznej

Streszczenie

Data nadania stopnia: 2011-12-15

Promotor: dr hab. Ryszard Łaźny, prof. UwB

 

2010

 

mgr Julita Malejko

Nowe przepływowe metody oznaczania platynowców wykorzystujące biosorpcję i zjawisko chemiluminescencji

Streszczenie

Data nadania stopnia: 2010-12-16

Promotor: dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB


mgr Ewa Jabłońska

Synteza i reakcje przegrupowań wybranych 5-hydroksy-, 5-amino- i 5-hydroksyloaminosteroidów

Streszczenie

Data nadania stopnia: 2010-06-17

Promotor: dr hab. Wojciech Szczepek, prof. PR


mgr Emilia Grądzka

Badanie elektrochemicznych właściwości polimerów fulerenu C60 z kompleksami metali przejściowych o potencjalnych możliwościach zastosowania w elektrotechnologii

Streszczenie

Data nadania stopnia: 2010-06-17

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Winkler


mgr Dorota Czajkowska-Szczykowska

Zastosowanie metatezy olefin w syntezie związków makrocyklicznych

Streszczenie

Data nadania stopnia: 2010-06-17

Promotor: prof. dr hab. Jacek Morzycki

 

2009

 

mgr Alicja Stachelska-Wierzchowska

Kinetyka i mechanizm hydrolizy analogów 5’ – końca mRNA

Streszczenie

Data nadania stopnia: 2009-12-17

Promotor: dr hab. Zbigniew J. Wieczorek, prof. UWM


mgr Edyta Monika Nalewajko-Sieliwoniuk

Wykorzystanie zjawiska chemiluminescencji do oznaczania polifenoli w układach przepływowych

Streszczenie

Data nadania stopnia: 2009-06-18

Promotor: dr hab. Anatol Kojło, prof. UwB

 

2008

 

mgr Michał Piotr Sienkiewicz

Synteza pochodnych tropanu w roztworze i na fazie stałej

Streszczenie

Data nadania stopnia: 2008-07-03

Promotor: dr hab. Ryszard Łaźny, prof. UwB


mgr Barbara Szachowicz-Petelska

Wpływ czynników egzo- i endogennych na przykładzie etanolu i transformacji nowotworowej na zmiany składu błon komórkowych

Streszczenie

Data nadania stopnia: 2008-07-03

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Figaszewski


mgr Jolanta Magnuszewska

Elektrochemiczna detekcja wybranych flawonoidów w warunkach przepływowych z zastosowaniem zimnych i gorących mikroelektrod platynowych i złotych

Streszczenie

Data nadania stopnia: 2008-06-05

Promotor: dr hab. Tadeusz Krogulec, prof. UwB

 

2007

 

mgr Sławomir Wojtulewski

Wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe - obliczenia ab initio i zastosowanie teorii Badera

Streszczenie

Data nadania stopnia: 2007-12-30

Promotor: dr hab. Sławomir Grabowski, prof. UŁ


mgr Monika Naumowicz

Fizykochemiczna analiza równowag w dwuwarstwowych membranach lipidowych oraz równowag pomiędzy składnikami dwuwarstw a jonami obecnymi w roztworze wodnym

Data nadania stopnia: 2007-07-05

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Figaszewski


mgr Monika Wysocka-Żołopa

Elektrochemiczne tworzenie oraz badanie właściwości kryształów kompleksów irydu i złota o strukturach łańcuchowych

Data nadania stopnia: 2007-05-31

Promotor: dr hab. Krzysztof Winkler, prof. UwB


mgr Anna Krebs

Spektrofotometryczne metody oznaczania wybranych leków psychotropowych i hipolipemicznych w próbkach naturalnych i preparatach farmaceutycznych

Data nadania stopnia: 2007-04-26

Promotor: dr hab. Barbara Starczewska, prof. UwB

 

2006

 

mgr Piotr Hałaburda

Zastosowanie metody analizy przepływowej z różnymi technikami detekcji do oznaczania fenoli i związków siarki w wodach naturalnych

Data nadania stopnia: 2006-12-21

Promotor: dr hab. Anatol Kojło, prof. UwB


mgr Urszula Kotowska

Analiza mieszanin związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej ze wstępnym podziałem próbki w układzie ciecz-ciecz

Data nadania stopnia: 2006-09-21

Promotor: prof. dr hab. Valery Isidorov

 

2005

 

mgr Katarzyna Mielech-Łukasiewicz

Badanie i analityczne zastosowanie reakcji elektroutleniania pochodnych fenotiazyny i azafenotiazyny oraz ich wpływu na utlenianie kwasu L-askorbowego i L-cysteiny

Data nadania stopnia: 2005-12-15

Promotor: prof. dr hab. Helena Puzanowska-Tarasiewicz


mgr Piotr Wałejko

Synteza i badania strukturalne glikozydów alfa-tokoferolu oraz jego pochodnych

Data nadania stopnia: 2005-09-30

Promotor: dr hab. Stanisław Witkowski


mgr Dorota Anna Melon-Ksyta / SGGW

Synteza oraz badanie właściwości ciekłokrystalicznych estroimidowych pochodnych bifenylu

Data nadania stopnia: 2005-09-30

Promotor: dr hab. Andrzej Orzeszko, prof. SGGW


mgr Marta Eliza Płońska-Brzezińska

Elektrody modyfikowane solami bipirydynowych kompleksów metali przejściowych

Data nadania stopnia: 2005-06-21

Promotor: dr hab. Krzysztof Winkler, prof. UwB

 

2004

 

mgr Barbara  Agata Leśniewska

Metodologiczne problemy oznaczania platyny i palladu w roślinach i pyle drogowym

Data nadania stopnia: 2004-12-16

Promotor: prof. dr hab. Adam Hulanicki


mgr Anna Basa

Elektrochemiczna detekcja glukozy i innych cukrów w metodach przepływowych z zastosowaniem mikroelektrody złotej i platynowej

Data nadania stopnia: 2004-12-16

Promotor: dr hab. Tadeusz Krogulec, prof. UwB


mgr Alina Teresa Dubis

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni, obliczeń ab initio i teorii Badera w badaniach konformacji alfa-podstawionych piroli

Data nadania stopnia: 2004-03-04

Promotor: dr hab. Sławomir Grabowski, prof. UŁ

 

2003

 

mgr Ewa Regulska /PB

Reakcje pochodnych fenotiazyny z niektórymi nitrozwiązkami aromatycznymi i utleniaczami organicznymi oraz ich analityczne wykorzystanie

Data nadania stopnia: 2003-12-18

Promotor: prof. dr hab. Helena Puzanowska - Tarasiewicz

 

2002

 

mgr Stanisława Koronkiewicz / UWM

Badanie procesu elektroporacji i odtwarzania ciągłej struktury dwuwarstwowych membran lipidowych

Data nadania stopnia: 2002-11-14

Promotor: prof. dr hab. Lech Smoczyński


mgr Agnieszka Wojtkielewicz

Synteza nowych cytostatyków pochodzenia naturalnego - saponiny OSW-1 i jej pochodnych oraz prostych analogów cefalostatyn

Data nadania stopnia: 2002-11-14

Promotor: prof. dr hab. Jacek Morzycki

 

2001

 

mgr Ewa Gorodkiewicz

Trwałość oraz kinetyka rozpadu i tworzenia związków kompleksowych w roztworach niewodnych, przydatnych jako aktywne substancje w ciekłych membranach elektrod jonoselektywnych

Data nadania stopnia: 2001-09-27

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Figaszewski


 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona