logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Postępowania w toku

 

mgr Angelika Fiodor

Aktywność chitynolityczna a przynależność filogenetyczna wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato

Promotor: prof. dr hab. Izabela Święcicka
Promotor pomocniczy: dr Justyna M. Drewnowska


mgr Maciej Bitiucki

Analiza porównawcza aktywności biologicznej 1,2,3,4,6-penta-O-galoilo-β-D-glukozy i 1,2-di-O-galoilo-4,6-waloneoilo-β-D-glukozy w systemach komórkowych i modelowych

Promotor: dr hab. Maksim Ionova, prof. UŁ
Promotor pomocniczy: dr Szymon Sękowski


mgr Agnieszka Ewa Bona

Czynniki kształtujące zmienność genetyczną brzozy niskiej (Betula humilis Schrk.) w populacjach na południowo-zachodnim krańcu zasięgu

Streszczenie | Streszczenie ang. | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: dr hab. Katarzyna A. Jadwiszczak


mgr Agnieszka Joanna Ochocka

Struktura zooplanktonu jako miara stanu ekologicznego jezior

Promotor: dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin, prof. UwB


mgr Iwona Biziewska

Rola 24-epibrassinolidu u ogórka siewnego (Cucumis sativus L.) eksponowanego na działanie ołowiu

Promotor: dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB


mgr Monika Drężek

Zróżnicowanie gatunkowe oraz antybiotykooporność Staphylococcus sp. izolowanych od łosia (Alces alces L.)

Promotor: dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB


mgr Paulina Sylwia Marjańska - Ogłoszenie o obronie

Filogeneza i zmienność genomowa przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato z gleb Eurazji, Afryki i Ameryki Południowej

Streszczenie | Streszczenie ang.| Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: dr hab. Izabela Święcicka, prof. UwB


mgr Zofia Korbut

Filogeografia i struktura genetyczna populacji chomika europejskiego (Cricetus cricetus) na obszarze potencjalnych refugiów

Promotor: dr hab. Agata N. Banaszek


mgr Michał Sulkiewicz

Lokalna i systematyczna odpowiedź pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) na uszkodzenie mechaniczne

Promotor: dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB


mgr Adam Więcko

Wpływ zlewni i właściwości fizykochemicznych wody na biomasę mykoplanktonu rzek północno-wschodniej Polski

Promotor: prof. dr hab. Andrzej S. Górniak


mgr Marta Talarek-Karwel

Udział 24-epibrassinolidu w adaptacji glonu Acutodesmus oblaquus do stresu indukowanego jonami ołowiu

Promotor: dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB


mgr Przemysław Klimczuk

Habitat preferences of two ecotypes of the bog fritillary Boloria eunomia in north-eastern Poland

Preferencje siedliskowe dwóch ekotypów dostojki eunomii Boloria eunomia w północno-wschodniej Polsce

Promotor: dr hab. Marcin Sielezniew, prof. UwB


mgr Ida Laskowska

Antybiotykooporność i czynniki wirulencji gronkowców izolowanych od zwierząt oraz z produktów pochodzenia zwierzęcego

Promotor: dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB

 

Postępowania zakończone

 

2018

 

mgr Urszula Biereżnoj-Bazille

Historie życia i filogeografia niebielistki trwałej Swertia perennis L. w europejskiej części zasięgu geograficznego

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: prof. dr hab. Emilia Brzosko


mgr Magdalena Fiłoc

Postglacjalne zmiany roślinności Wigierskiego Parku Narodowego na tle chłodnych oscylacji klimatycznych

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: dr hab. Mirosława Kupryjanowicz prof. UwB

 

2017

 

mgr Urszula Czyżewska

Biochemiczne i molekularne cechy grzybów Malassezia pachydermatis izolowanych od psów

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: dr hab. Adam Tylicki


mgr Aneta Adamczuk

Modyfikacje morfogenezy lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) typu oleistego i włóknistego w kulturach in vitro

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB


mgr Edyta Jermakowicz

Filogeografia, różnorodność genetyczna i demografia borealno-górskiego storczyka Malaxis monophyllos (L.) Sw.

Streszczenie | Recenzja 1| Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2017-07-06

Promotor: prof. dr hab. Emilia A. Brzosko


mgr Emilia Murawska

Struktura genomu i entomopatogenność szczepu Bacillus thuringiensis IS5056

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2017-07-06

Promotor: dr hab. Izabela Święcicka, prof. UwB


mgr Marta Helena Czernik

Analiza molekularna zimowej diety łosia, jelenia szlachetnego i sarny europejskiej

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2017-07-06

Promotor: prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz


mgr Paweł Mirski

Rola poligamii w ekspansji wierzby czarniawej

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2017-06-08

Promotor: prof. dr hab. Emilia A. Brzosko


mgr Maciej Matosiuk

Hybrydyzacja i introgresja genów między sarną europejską a sarną syberyjską

Streszczenie | Recenzja 1| Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2017-06-08

Promotor: dr hab. Anetta Borkowska


mgr Adam Hermaniuk

Wielkość komórek a tempo metabolizmu i rozwoju diploidalnych i triploidalnych żab wodnych (Pelophylaxesculentus)

Streszczenie | Recenzja 1| Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2017-05-11

Promotor: dr hab. Jan R. Taylor, prof. UwB


mgr Marta E. Szal

Natural and anthropogenic changes in vegetation of the Mrągowo Lake District during the late Holocene
(Naturalne i antropogeniczne zmiany roślinności Pojezierza Mrągowskiego w młodszym holocenie)

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2017-02-09

Promotor: dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, prof. UwB

 

2016

 

mgr Edyta Łukaszuk

Reakcje rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana L.) na uszkodzenia mechaniczne

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2016-11-17

Promotor: dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB


mgr Justyna Małgorzata Drewnowska

Genetic structure of environmental Bacillus cereus sensu lato strains isolated from Northeastern Poland

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2016-11-17

Promotor: dr hab. Izabela Święcicka, prof. UwB


mgr Magdalena Siemieniuk

Metaboliczne uwarunkowania odpowiedzi na oksytiaminę komórek nowotworowych oraz grzybów drożdżopodobnych

Streszczenie | Recenzja 1| Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2016-10-13

Promotor: dr hab. Adam Tylicki

 

2015

 

mgr Łukasz Ołdakowski

Stres oksydacyjny jako koszt reprodukcji u nornicy rudej Myodes glareolus

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2015-10-29

Promotor: prof. dr hab. Jan R.E. Taylor


mgr Maciej Karpowicz

Lokalne i regionalne czynniki kształtujące strukturę zooplanktonu skorupiakowego siedlisk systemu rzecznego Narwi

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2015-07-09

Promotor: dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin


mgr Julita Sadowska

The parental investment capacity and Basal Metabolic Rate correlation in mammalian endothermy evolution (Związek wydajności reprodukcji i tempa metabolizmu podstawowego a ewolucja stałocieplności u ssaków)

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2015-02-26

Promotor: dr. hab. Andrzej K. Gębczyński


mgr Magdalena Świsłocka

Struktura genetyczna populacji łosia (Alces alces) w dolinie Biebrzy

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2015-01-15

Promotor: dr hab. Mirosław Ratkiewicz, prof. UwB


mgr Magdalena Czajkowska

Polimorfizm genów szlaku przemian kwasów tłuszczowych a profil lipidowy błon komórkowych i tempo metabolizmu podstawowego u myszy laboratoryjnej

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2015-07-09

Promotor: dr hab. Mirosław Ratkiewicz, prof. UwB


mgr Andrzej Łukasz Różycki

Fenologia rozrodu i produkcja jaj mew: uwarunkowania i konsekwencje w warunkach środkowej Wisły.

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2015-07-09

Promotor: prof. dr hab. Janusz Z. Uchmański

 

2014

 

mgr Ewa Żebrowska

Mechanizmy zwiększające dostępność fosforanów u owsa (Avena sativa L.)

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2014-04-24

Promotor: dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB


mgr Joanna Sabina Bołtruszko

Skład gatunkowy i liczebność Rotifera z epizoonu wybranych małży z rodziny Unionidae

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Data nadania stopnia: 2014-01-23

Promotor: dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin

 

2013

 

mgr Ewa Olchowik-Grabarek

Antyoksydacyjna aktywność tanin sumaka octowca (Rhus typhina L.) i ich wpływ na błony biologiczne

Data nadania stopnia: 2013-12-19

Promotor: prof. dr hab. Maria Zamarajewa


mgr Adam Cudowski

Ekohydrologiczne uwarunkowania występowania frakcji żelaza i manganu w wodach Kanału Augustowskiego

Data nadania stopnia: 2013-11-21

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Górniak

 

Przewody doktorskie procedowane w Instytucie Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego

 

2012

 

mgr Agata Kostro-Ambroziak

Rewizja i filogeneza rodzaju Phytodietus Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera, Ichneumonidae)

Data nadania stopnia: 2012-12-18

Promotor: dr hab. Dariusz Iwan

 

2011

 

mgr Sebastian Rafał Maciak

Związek wielkości komórek i genomu z tempem metabolizmu spoczynkowego i masą ciała kręgowców

Data nadania stopnia: 2011-12-22

Promotor: prof. dr hab. Marek Konarzewski


mgr Marek Bartoszewicz

Polimorfizm oraz cykl życiowy wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato

Data nadania stopnia: 2011-04-14

Promotor: dr hab. Izabela Święcicka

 

2010

 

mgr Anna Pietryczuk

Wpływ kwasów traumatynowego i abscysynowego na wzrost i metabolizm Chlorella vulgaris i Wolffia arrhiza

Data nadania stopnia: 2010-09-30

Promotor: prof. dr hab. Romuald Czerpak


mgr Izabela Tałałaj

Systemy rozrodu i właściwości populacji a wzorce różnorodności genetycznej Epipactis helleborine, E. atrorubens, E. palustris

Data nadania stopnia: 2010-04-27

Promotor: dr hab. Emilia Brzosko

 

2009

 

mgr Krzysztof Stepaniuk

Taksonomiczny status wybranych gatunków z rodzaju Parthenolecanium Bouché (Hemiptera, Coccoidea, Coccidae) w świetle wyników badań morfologicznych, ekologicznych i molekularnych

Data nadania stopnia: 2009-06-23

Promotor: dr hab. Bożena Łagowska

 

2008

 

mgr Dorota Ochocińska

Energetyczne aspekty wewnątrzgatunkowej zmienności rozmiarów ciała ryjówek rodzaju Sorex

Data nadania stopnia: 2008-12-05

Promotor: dr hab. Jan R.E. Taylor, prof. UwB


mgr Norbert Mariusz Duda

Wewnątrzgatunkowe pasożytnictwo lęgowe a pokrewieństwo samic mewy śmieszki Larus ridibundus

Data nadania stopnia: 2008-10-28

Promotor: dr hab. Mirosław Ratkiewicz


mgr Ewa Chwełatiuk

Melatonina a akumulacja i toksyczność kadmu w wątrobie i nerkach nornicy rudej i myszy laboratoryjnej

Data nadania stopnia: 2008-02-07

Promotor: dr hab. Tadeusz Włostowski, prof. UwB

 

2007

 

mgr Jan Czerniecki

Tkankowa i subkomórkowa lokalizacja oraz niektóre właściwości tiaminotrifosfatazy u kilku gatunków ssaków

Data nadania stopnia: 2007-02-22

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Strumiło


mgr Elżbieta Bonda

Rola metalotioneiny w toksycznym oddziaływaniu kadmu na wątrobę, nerki i jądra u nornicy rudej

Data nadania stopnia: 2007-01-18

Promotor: dr hab. Tadeusz Włostowski, prof. UwB

 

2006

 

mgr Alicja Piotrowska

Oddziaływanie cytokinin na wzrost i metabolizm glonu Chlorella vulgaris rosnącego w świetle i w ciemności

Data nadania stopnia: 2006-11-30

Promotor: prof. dr hab. Romuald Czerpak


mgr Paweł Dobrzyń

Barwniki roślinne jako wskaźniki składu taksonomicznego, produkcji i degradacji fitoplanktonu w fiordzie arktycznym (Adventfjorden, Spitsbergen)

Data nadania stopnia: 2006-11-16

Promotor: dr hab. Andrzej Tatur


mgr Karol Zub

Czynniki wpływające na zróżnicowanie rozmiarów ciała łasic Mustela nivalis

Data nadania stopnia: 2006-07-18

Promotor: prof. dr hab. Marek Konarzewski


mgr Ada Wróblewska

Różnorodność genetyczna w zasięgu geograficznym a historia kolonizacji Iris aphylla L.

Data nadania stopnia: 2006-07-04

Promotor: dr hab. Emilia Brzosko


mgr Marek Rzepecki

Przemiany związków fosforu w układzie woda-osad i ich rola w procesie eutrofizacji jezior

Data nadania stopnia: 2006-06-20

Promotor: prof. dr hab. Anna Hillbricht-Ilkowska

 

2005

 

mgr Piotr Jadwiszczak

Kopalne pingwiny Wyspy Seymour: systematyka, ewolucja i ich rola w eoceńskim ekosystemie Antarktyki

Data nadania stopnia: 2005-07-05

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Gaździcki


mgr Aneta Książek

Koszty odpowiedzi immunologicznej u myszy laboratoryjnej

Data nadania stopnia: 2005-07-05

Promotor: prof. dr hab. Marek Konarzewski


mgr Andrzej Zykubek

Funkcjonowanie hydrochemicznego układu zlewnia-jezioro Pereszpa na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim

Data nadania stopnia: 2005-06-23

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Górniak


mgr Danuta Drzymulska

Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności wybranych torfowisk Puszczy Knyszyńskiej

Data nadania stopnia: 2005-05-10

Promotor: doc. dr hab. Andrzej Obidowicz


mgr Dorota Dec

Działanie gibereliny (GA3), chlorku chlorocholiny (CCC) na wzrost w warunkach stresu solnego siewek wybranych odmian i linii wsobnych żyta (Secale cereale L.)

Data nadania stopnia: 2005-02-24

Promotor: dr hab. Helena Kubicka


mgr Marzena Matejczyk

Działanie wybranych pochodnych benzenu na ekspresję genu gfp u genetycznie zmodyfikowanych szczepów Escherichia coli i Pseudomonas fluorescens

Data nadania stopnia: 2005-02-03

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Rosochacki

 

2004

 

mgr Izabela Katarzyna Szamrej

Wpływ kortykosteroidów i płciowych steroidów na wybrane wskaźniki biochemiczne Wolffia arrhiza (L.) Wimm

Data nadania stopnia: 2004-11-18

Promotor: prof. dr hab. Romuald Czerpak


mgr Izabela Dobrzyńska

Powierzchniowa gęstość ładunku komórek zdrowych i zmienionych pod wpływem czynników toksycznych oraz transformacji nowotworowej

Data nadania stopnia: 2004-06-21

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Figaszewski


mgr Anna Matwiejuk

Wpływ czynników antropogenicznych na porosty Białegostoku

Data nadania stopnia: 2004-03-30

Promotor: prof. dr hab. Jan Bystrek

 

2003

 

mgr Paweł Brzęk

Plastyczność rozwoju postembrionalnego piskląt jaskółki brzegówki

Data nadania stopnia: 2003-11-06

Promotor: dr hab. Marek Konarzewski, prof. UwB


mgr Piotr Zieliński

Prawidłowości występowania rozpuszczonych związków węgla organicznego w wodach rzek północno-wschodniej Polski

Data nadania stopnia: 2003-05-20

Promotor: dr hab. Andrzej Górniak, prof. UwB


mgr Iwona Kostrzewska-Szlakowska

Mikrowarstwa powierzchniowa: zależność składu chemicznego i zagęszczenia bakterii od trofii jeziora

Data nadania stopnia: 2003-03-27

Promotor: prof. dr hab. Anna Hillbricht-Ilkowska

 

2002

 

mgr Katarzyna Jadwiszczak

Struktura chromosomowa strefy hybrydyzacji ras Drholec i Białowieża ryjówki aksamitnej Sorex araneus Linnaeus, 1758

Data nadania stopnia: 2002-06-27

Promotor: dr hab. Stanisław Fedyk, prof. UwB

 

2001

 

mgr Iwona Barbara Łapo

Analgezia spowodowana pływaniem u selekcjonowanych linii myszy domowej: związek między wrażliwością analgetyczną i sprawnością mechanizmu termoregulacji

Data nadania stopnia: 2001-12-20

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Sadowski


mgr Magdalena Grabowska

Skład i biomasa fitoplanktonu zbiornika zaporowego Siemianówka w pierwszym okresie jego funkcjonowania

Data nadania stopnia: 2001-11-26

Promotor: dr hab. Andrzej Górniak, prof. UwB

 

2000

 

mgr Tomasz Hauschild

Charakterystyka gronkowców wyizolowanych z przewodu pokarmowego drobnych ssków

Data nadania stopnia: 2000-05-25

Promotor: prof. dr hab. Jan Buczek

 

1999

 

mgr Izabela Święcicka

Fenotypowa i genotypowa charakterystyka tlenowych laseczek Bacillus circularis

Data nadania stopnia: 1999-12-13

Promotor: prof. dr hab. Jan Buczek


mgr Anetta Borkowska

Zmiennośc genetyczna a zmienność morfologiczna w populacjach nornicy rudej Clethrionomus glareolus (Schreber, 1780) z pólnocno-wschodniej Polski

Data nadania stopnia: 1999-09-30

Promotor: prof. dr hab. Marek Gębczyński


mgr Katarzyna Kolanko

Nadrzewne porosty Puszczy Knyszyńskiej

Data nadania stopnia: 1999-03-18

Promotor: prof. dr hab. Jan Bystrek


MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona