logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Nazwa jednostki: Wydział Chemii Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa stanowiska: Doktorant
Opis zadań:
Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN „Badania zależności między strukturą molekularną a aktywnością biologiczną związków pochodzenia naturalnego o potencjalnym działaniu konserwującym i ich kompleksów z metalami”, przygotowaniu raportów i sprawozdań oraz prezentacji uzyskanych wyników podczas konferencji naukowych. Badania dotyczyć będą m.in. opracowania metod oznaczania lantanowców i ich kompleksów z wybranymi ligandami o działaniu biologicznym w układach modelowych oraz próbkach biologicznych. Podczas prowadzenia badań wykorzystywane będą m.in. następujące  techniki spektralne i metody sprzężone:  FAAS, GFAAS, ICP MS, HPLC- ICP MS, LC-MS/MS i inne.

Wymagania:
1. ukończone studia wyższe na kierunku chemia lub biotechnologia;
2. posiadanie statusu doktoranta lub podjęcie studiów doktoranckich przed rozpoczęciem realizacji zadań w projekcie,
3. silna motywacja do pracy naukowej oraz otwarty umysł, gotowość do prowadzenia badań naukowych, umiejętność pracy w zespole,
4. dodatkowo punktowane będą osiągnięcia naukowe oraz wyróżnienia przyznane z racji prowadzenia badań naukowych, stypendia i nagrody, udział w warsztatach i szkoleniach naukowych, udział w projektach, pracach studenckiego koła naukowego i inna działalność na rzecz społeczności,
5. preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie w pracy z technikami analizy spektralnej,
6. chęć przygotowania wartościowej rozprawy doktorskiej,
7. znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej (przygotowywania raportów, publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych).
 

Typ konkursu NCN: OPUS 15
Termin składania ofert: 9 września 2019, 12:00
Forma składania ofert: w formie elektronicznej
Warunki zatrudnienia: Doktorant będzie uczestnikiem studiów doktoranckich w zakresie chemii na UwB, a temat rozprawy doktorskiej będzie powiązany z tematyką projektu. W projekcie przewidziane jest stypendium naukowe w kwocie 1 500 zł wypłacane maksymalnie przez okres 24 miesięcy.

Preferowany termin rozpoczęcia pracy: październik 2019 r.

Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Lista wymaganych dokumentów:
- kopia dyplomu,
- życiorys,
- informacja o średniej ocen ze studiów oraz dotychczasowych osiągnięciach naukowych,
- list motywacyjny,
- zaświadczenie o statusie doktoranta lub o informacja o pozytywnym zakończeniu rekrutacji na studia doktoranckie,
Kandydatów prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)
Informujemy, że: administratorem zebranych danych osobowych jest UwB. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji. Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji rekrutacyjnej. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane dalej do kraju trzeciego. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.”

Dokumenty w wersji elektronicznej (pliki pdf) należy przesłać do dnia 9 września 2019 r. na adres e-mail: bgodlew@uwb.edu.pl (prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz) z dopiskiem – rekrutacja doktoranta

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (o formie, miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
Termin ogłoszenia wyników: 18 września 2019 r.

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona