logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Oferta współpracy dla studenta w ramach projektu badawczego SONATA BIS

Nazwa jednostki: Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku

Opis projektu:

Oferta związana jest z realizacją projektu badawczego NCN SONATA BIS 8 pn. „Hamowanie aktywności hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny z Pseudomonas aeruginosa poprzez wpływ na dynamikę enzymu” na UwB. W ramach projektu poszukiwane będą selektywne inhibitory nowego typu, wiążące się poza centrum aktywnym enzymu i zakłócające zmiany konformacyjne białka zachodzące w trakcie cyklu katalitycznego. Jest to projekt interdyscyplinarny, łączący badania biochemiczne i strukturalne z badaniami mikrobiologicznymi, włączając wysokoprzepustowe sekwencjonowanie genomów bakteryjnych oraz cytotoksycznością badanych inhibitorów wobec komórek ludzkich.

Wymagania:

 • Oferta skierowana jest do studentów na kierunku Chemia, Biologia lub pokrewnych: (i) pierwszego stopnia (drugi lub trzeci rok) lub (ii) drugiego stopnia (pierwszy rok)*,
 • Zainteresowanie chemią i/lub biologią strukturalną, biochemią, biofizyką, biologią molekularną itp.,
 • Chęć prowadzenia badań eksperymentalnych, zarówno na UwB jak i w ośrodkach zagranicznych,
 • Znajomość języka angielskiego w  mowie i piśmie na poziomie przynajmniej podstawowym,

W ramach realizacji projektu student będzie zaangażowany w następujące badania:

 • Produkcja i charakterystyka biochemiczna oraz biofizyczna, w tym strukturalna enzymów bakteryjnych i ludzkich,
 • Sekwencjonowanie szpitalnych szczepów Pseudomonas aeruginosa oraz analiza bioinformatyczna uzyskanych wyników,
 • Badanie wpływu wyselekcjonowanych inhibitorów na szczepy Pseudomonas aeruginosa oraz komórki ludzkie.

Warunki współpracy:

 • W pierwszym roku student będzie wprowadzony w projekt oraz szkolony w zakresie technik badawczych stosowanych w analizie makromolekuł, w tym białek,
 • Od drugiego roku współpracy student będzie uzyskiwał stypendium w wysokości 1000 PLN netto przez okres 10 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejny rok akademicki),
 • Badania prowadzone w interdyscyplinarnym projekcie z pogranicza biochemii, biofizyki, biologii strukturalnej i mikrobiologii w nowocześnie wyposażonym laboratorium, jak również w europejskich ośrodkach badawczych (Niemcy, Szwecja, Francja),
 • Możliwość uczestnictwa w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, stażach badawczych oraz warsztatach naukowych,
 • Badania będą podstawą pracy dyplomowej (licencjackiej i/lub magisterskiej) studenta,
 • Współautorstwo w publikacjach z listy JRC,
 • Data rozpoczęcia:  październik 2019 r.

Termin składania ofert: 30-09-2019 do godziny 23.59

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o przesłanie w formie elektronicznej do kierownika projektu, dr Krzysztofa Brzezińskiego, następujących dokumentów w formie jednego załącznika w formacie PDF:

 • List motywacyjny,
 • Życiorys
 • Informacja o zaliczonych na studiach przedmiotach kierunkowych i uzyskanych ocenach.

Kierownik projektu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

Dokumenty oraz ewentualne zapytania dotyczące projektu lub zatrudnienia proszę kierować na adres: k.brzezinski@uwb.edu.pl

*  W przypadku studentów rozpoczynających 1 października 2019 studia drugiego stopnia na kierunku Chemia UwB oferta dotyczy jedynie osób, które uzyskały w pierwszym terminie z egzaminu z Biochemii i Podstaw Krystalografii ocenę bardzo dobrą.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona