logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Ogłaszam konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (pracownik naukowo-dydaktyczny) w dziedzinie  nauk chemicznych w Zakładzie Metod Fizykochemicznych Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku

 

Kandydaci powinny spełniać kryteria określone w art. 109 ust. 1 pkt. 2-5 w/w ustawy oraz legitymować się :

- tytułem naukowym profesora w dziedzinie nauk chemicznych lub stopniem naukowym doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia oraz znacznymi i twórczymi osiągnięciami w pracy naukowej lub zawodowej, które zostaną potwierdzone w trybie określonym w Statucie UwB (§ 52 ust.4);

- wieloletnim doświadczeniem z zakresu chemii udokumentowanym publikacjami w czasopismach wyróżnionych w bazie  Journal  Ctiation Reports

- czynnym udziałem w konferencjach naukowych z dziedziny chemii

- wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu szeroko pojętej chemii

- doświadczeniem w realizacji projektów badawczych

- bardzo dobrą znajomością języka polskiego

 

Wykaz wymaganych dokumentów  

 • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109. ust. 1 pkt. 2-5  ww. ustawy,
 • postanowienie o nadaniu tytułu naukowego lub dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego/doktora
 • informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym (w tym spis publikacji), z wyodrębnieniem dorobku po uzyskaniu stopnia naukowego doktora  habilitowanego;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów konkursu, wymienionych w tiret czwarte;
 • informacja o kandydacie, złożona wg wzoru
 • podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy;
 • certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – w przypadku cudzoziemców;
 • podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu  ww. ustawy

Kandydaci mogą przedstawiać referencje.

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Chemii ul. Ciołkowskiego 1K 1, pok. 1018 w terminie do 25 kwietnia 2016r.

Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty po czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

 

Dziekan
Wydziału Biologiczno-Chemicznego
Uniwersytetu w Białymstoku

dr hab. Iwona Ciereszko profesor UwB

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona