logo_smalluwb_img_mobileszukaj

U N I W E R S Y T E T  W  B I A Ł Y M S T O K U

WYDZIAŁ BIOLOGICZNO - CHEMICZNY

15-245 Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1K

tel.(-48-85) 745-71-40(43),  wbch-dz@uwb.edu.pl

_______________________________________________________________________________

Na podstawie art. 118a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.  poz. 572 z późn. zm.) oraz § 54 ust. 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku

Dziekan

Wydziału Biologiczno-Chemicznego

Uniwersytetu w Białymstoku

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

(pracownik naukowo-dydaktyczny)

w dziedzinie nauk biologicznych lub nauk o Ziemi

w Zakładzie Ochrony Środowiska Instytutu Biologii

Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku

     

Wymagania stawiane wobec kandydatów:

 • spełnianie kryteriów określonych w art. 109 ust. 1 pkt 2-5 ww. ustawy;
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie nauk biologicznych lub nauk o Ziemi;
 • posiadanie sprecyzowanych zainteresowań naukowo-badawczych;
 • posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystywania Systemu Informacji Geograficznej (wyszukiwanie informacji przestrzennych, ich analiza i wizualizacja);
 • znajomość języka angielskiego zgodną z wymaganiami określonymi co najmniej dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • cechowanie się motywacją do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia;
 • znajomość języka polskiego na poziomie zaawansowanym – w przypadku cudzoziemców.

Wykaz wymaganych dokumentów:

dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów konkursu, w tym:

 • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 pkt 2-5 ww. ustawy;
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego;
 • podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy;
 • certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako obcego – w przypadku cudzoziemców.

Kandydaci mogą przedstawić referencje.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J, pok. 1010, w terminie do dnia 10 grudnia 2015 r., do godz. 1400.

Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty po czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

 

Dziekan

Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB

 

dr hab. Iwona Ciereszko profesor UwB

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona