logo_smalluwb_img_mobileszukaj

U N I W E R S Y T E T  W  B I A Ł Y M S T O K U

WYDZIAŁ BIOLOGICZNO - CHEMICZNY

15-245 Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1K

tel.(-48-85) 745-71-40(43),  wbch-dz@uwb.edu.pl

_______________________________________________________________________________

Na podstawie art. 118a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.  poz. 572 z późn. zm.) oraz § 54 ust. 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku

Dziekan

Wydziału Biologiczno-Chemicznego

Uniwersytetu w Białymstoku

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

(pracownik naukowo-dydaktyczny)

w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

w Zakładzie Fizjologii i Histologii Instytutu Biologii

Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku

     

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w art. 109 ust. 1 pkt 2-5 ww. ustawy oraz posiadać:

 • stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii;
 • znaczący dorobek naukowy (po uzyskaniu stopnia doktora min. jednej publikacja za min. 10 pkt wg aktualnej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przygotowanie jednego projektu badawczego o finansowanie zewnętrzne, który uzyskał ocenę bardzo dobrą);
 • sprecyzowany kierunek dalszego rozwoju naukowego;
 • znajomość technik histologicznych i technik biologii molekularnej;
 • znaczący dorobek dydaktyczny: pozytywna opinia o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, uzyskana w ankiecie oceny, wystawiona przez studentów;
 • znajomość języka polskiego na poziomie zaawansowanym – w przypadku cudzoziemców.

Wykaz wymaganych dokumentów:

dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów konkursu, w tym:

 • dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora;
 • charakterystyka dorobku naukowego, w tym wykaz publikacji oraz informacja o tytułach wnioskowanych do finansowania projektów oraz uzyskanych ocenach;
 • informacja o planach badawczych i koncepcja dalszego rozwoju naukowego;
 • charakterystyka dorobku w pracy dydaktycznej;
 • podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta;
 • kwestionariusz osobowy;
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako obcego – w przypadku cudzoziemców.

Kandydaci mogą przedstawić referencje.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J, pok. 1010, w terminie do dnia 10 grudnia 2015 r., do godz. 1400.

Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty po czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

 

Dziekan

Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB

 

dr hab. Iwona Ciereszko profesor UwB

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona