logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku otwiera konkurs na najlepszego absolwenta studiów II stopnia na kierunku chemia w roku 2018.

 

Organizatorem Konkursu jest Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku, a Fundatorem nagrody w Konkursie jest firma „SHIM-POL A. M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna
oraz National Geographic Polska i Prószyński Media sp. z o.o.

Konkurs trwa od dnia 10 lipca do dnia 20 lipca 2018 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30 lipca 2018 roku.

W konkursie zostaną przyznane nagrody za zajęcie I i II miejsca.

Pierwsze miejsce stanowi nagroda finansowa w wysokości 1000 zł fundowana przez firmę „SHIM-POL A. M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, drugie miejsce nagroda rzeczowa w postaci rocznej prenumeraty miesięcznika National Geographic i Traveler fundowana przez National Geographic Polska oraz roczna prenumerata Wiedzy i Życia oraz Świata Nauki fundowana przez Prószyński Media sp. z o.o.

 Obie nagrody zostaną wręczone laureatom na inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Biologiczno-Chemicznym.

 O nagrodę mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci ostatniego roku studiów II stopnia kierunku chemia, na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku, którzy ukończyli studia w danej edycji konkursu oraz:

  1. osiągnęli średnią ocen z toku studiów II stopnia nie niższą niż 4,50 (obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku) oraz uzyskali z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre,
  2. nie powtarzali roku studiów poprzedzającego rok, w którym ubiegają się o przyznanie nagrody i nie mieli wpisu warunkowego na wyżej wymieniony rok studiów,
  3. spełniają dodatkowo co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
  • posiadają osiągnięcia naukowe,
  • aktywnie uczestniczyli w działalności uczelnianej,
  • aktywnie uczestniczyli w działalności pozauczelnianej,
  1. przesłali wypełnione według wzoru zgłoszenie wraz z podpisanym oświadczeniem (Załącznik 1 do Regulaminu) na adres mailowy: nauka.wbch@uwb.edu.pl oraz złożyli jeden egzemplarz zgłoszenia w formie papierowej w Dziekanacie Wydziału Biologiczno-Chemicznego. Załącznik 1 stanowi integralną część Regulaminu.

 Regulamin Konkursu oraz Załącznik 1 są dostępne na stronie Instytutu Biologii oraz Wydziału Biologiczno-Chemicznego (zakładka – Aktualności). Szczegółowych informacji udziela: prodziekan ds. naukowych dr hab. Ada Wróblewska, tel. 85 738 84 29, 85 745 71 26.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona