logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Nazwa jednostki: Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa stanowiska: Doktorant
Opis zadań:
Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN „Nowe metodyki analityczne w analizie specjacyjnej nanosrebra i nanozłota”, przygotowaniu raportów i sprawozdań oraz prezentacji uzyskanych wyników podczas konferencji naukowych. Badania dotyczyć będą m.in. opracowania metody oznaczania nanocząstek srebra i nanocząstek złota techniką sp-ICP MS (single particle-ICP MS). Podczas prowadzenia badań wykorzystywane będą również inne techniki spektralne i metody sprzężone:  FAAS, GFAAS, ICP MS, HPLC- ICP MS i inne.

Wymagania:
1. ukończone studia wyższe na kierunku chemia;
2. posiadanie statusu doktoranta lub podjęcie studiów doktoranckich przed rozpoczęciem realizacji zadań w projekcie,
3. silna motywacja do pracy naukowej oraz otwarty umysł, gotowość do prowadzenia badań naukowych, umiejętność pracy w zespole,
4. mile widziane osiągnięcia naukowe oraz wyróżnienia przyznane z racji prowadzenia badań naukowych, stypendia i nagrody, udział w warsztatach i szkoleniach naukowych, udział w projektach, pracach studenckiego koła naukowego i inna działalność na rzecz społeczności,
5. mile widziane doświadczenie w pracy z technikami analizy spektralnej,
6. chęć przygotowania wartościowej rozprawy doktorskiej,
7. znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej (przygotowywania raportów, publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych).
 

Typ konkursu NCN: OPUS 8
Termin składania ofert: 20 września 2017, 12:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia: Doktorant będzie uczestnikiem studiów doktoranckich w zakresie chemii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym UwB, a temat rozprawy doktorskiej będzie powiązany z tematyką projektu. W projekcie przewidziane jest stypendium naukowe w kwocie 1 500 zł wypłacane maksymalnie przez okres 24 miesięcy.

Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 02 października 2017 r.

Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

Lista wymaganych dokumentów:
- kopia dyplomu,
- życiorys,
- informacja o średniej ocen ze studiów oraz dotychczasowych osiągnięciach,
- list motywacyjny,
- zaświadczenie o statusie doktoranta lub o informacja o pozytywnym zakończeniu rekrutacji na studia doktoranckie,
- kandydatów prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.”

Dokumenty w 1 egzemplarzu należy składać do dnia 20 września 2017 r. na adres:
prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz

Zakład Chemii Analitycznej,
Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego1K, 15-245 Białystok

lub przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: bgodlew@uwb.edu.pl

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (o formie, miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
Termin ogłoszenia wyników: 25 września 2017 r.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona