logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Dokumenty należy dostarczyć w białej, wiązanej papierowej teczce formatu A4
podpisanej imieniem, nazwiskiem oraz kierunkiem wybranych studiów.

 

1. Od kandydatów posiadających obywatelstwo polskie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:

1)  ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
3) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
4) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
5) deklaracja językowa (do pobrania na stronie IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
6) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (dotyczy biologii, chemii, chemii kryminalistycznej i sądowej, ekobiznesu i ochrony środowiska).

 

2. Kandydaci-cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
(w tym posiadacze ważnej Karty Polaka), dokonują kompletnej rejestracji w systemie IRK. Od kandydatów-cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:

1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia świadectwa dojrzałości opatrzonego apostille wraz z tłumaczeniem,
3) inne dokumenty określone w załącznikach do niniejszej uchwały (oryginały tych dokumentów wraz z tłumaczeniem),
4) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
5) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (oryginał dokumentu wraz z tłumaczeniem),
6) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce wraz z tłumaczeniem na język polski albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że może przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
7) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm)
w rozdzielczości 300 dpi],
8) deklaracja językowa (do pobrania na stronie IRK) – dotyczy kierunków studiów na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
9) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona