logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

  1. Ankieta osobowa (wydrukowana z IRK), zawierająca imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, a w przypadku jego braku inny numer ewidencyjny, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji.
  2. Oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości lub odpis i kserokopia odpisu świadectwa dojrzałości, wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną („nowa matura”) lub oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę („stara matura”) - nie dotyczy studiów II stopnia.
  3. Poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego (na podstawie przedłożonego oryginału) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będącymi cudzoziemcami
  4. Wydrukowane i podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (kolorowy lub czarno-biały wydruk z IRK) (kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375px (20x25mm) w rozdzielczości 300dpi).
  5. Wydrukowana, wypełniona i podpisana deklaracja językowa (do pobrania z konta kandydata w systemie IRK).
  6. Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranej specjalności (skierowania do lekarza medycyny pracy wydawane są w Dziekanacie Wydziału)
  7. Dokument potwierdzający średnią ocen z toku nauczania studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) – dotyczy tylko kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia II stopnia.

 

Dokumenty należy dostarczyć w białej, wiązanej papierowej teczce formatu A4 podpisanej imieniem, nazwiskiem oraz kierunkiem wybranych studiów.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona