logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Ważne informacje dla kandydatów

Uwaga kandydaci rekrutujący się na studia od 17 maja 2016 r.

Zanim przystąpisz do rejestracji:

1. znajdź studia dla siebie na stronie uwb.edu.pl w zakładce "KANDYDAT" w wyszukiwarce studiów lub w systemie IRK w zakładce "katalog/kierunki" (szczegółowe informacje dotyczące kierunków i specjalności znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów)

2. aby zarejestrować się właściwie kliknij w odpowiednią rubrykę:

Jeżeli jesteś:

Jeżeli:

 

 

 

 

 

Ważne informacje

1. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłaty rekrutacyjne. Do wpłat za czesne, opłat za akademik lub legitymację studencką przeznaczone są inne konta. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata (ostatnie 11 cyfr w numerze konta to PESEL kandydata).

2. Liczy się data wpływu środków na wygenerowany rachunek  IRK. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania może potrwać kilka dni, zaleca się aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

3. Zdjęcia w większości przypadków będą akceptowane u kandydatów, którzy zakwalifikowali się  na przynajmniej jeden
z wybranych kierunków.

4. Przy kwalifikacji  kandydatów posiadających świadectwo  dojrzałości uzyskane w systemie  "nowej matury" wymagany jest poziom podstawowy lub rozszerzony.

5. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w punktach procentowych  z przedmiotów obowiązkowych  lub  z  przedmiotów dodatkowo wybranych na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).

6. Wynik egzaminu  uzyskany z poziomu podstawowego wyrażony w  punktach zostanie  pomnożony  przez współczynnik 0,65.

7. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu rozszerzonego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 1,0.

8. Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1,3,
z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 pkt.

 

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

 1. Ankieta osobowa (wydrukowana z IRK), zawierająca imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, a w przypadku jego braku inny numer ewidencyjny, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji.
 2. Poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz inne dokumenty - zgodnie
  z wymogami zasad rekrutacji określonych w Części szczegółowej
  (w przypadku gdy świadectwa dojrzałości/dyplomu nie można uznać za równoważne na podstawie umów międzynarodowych - oryginały dokumentów wraz z zaświadczeniami o nostryfikacji i tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego).
 3. Aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.)
 4. Poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego (na podstawie przedłożonego oryginału) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będącymi cudzoziemcami
 5. Wydrukowane i podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (kolorowy lub czarno-biały wydruk z IRK) (kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375px (20x25mm) w rozdzielczości 300dpi).
 6. Deklaracja językowa  – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od I roku studiów (wydruk z IRK).
 7. Dokument potwierdzający średnią ocen z toku nauczania studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 8. Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranej specjalności.
 9. Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

 

Rejestracja konto

Po dokonaniu rejestracji zostanie utworzone dla każdego kandydata osobiste konto, które będzie jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona