logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Pani prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz została powołana do Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku. W Radzie zasiada trzech pracowników UwB, trzech przedstawicieli spoza Naszej Uczelni, a także przewodniczący samorządu studenckiego. Rada skupia osoby o bardzo wysokich kompetencjach naukowych oraz menadżerskich by służyć pomocą przy takich działaniach jak:

- opiniowanie projektu strategii uczelni,

- opiniowanie projektu statutu,

- monitorowanie gospodarki finansowej uczelni (w tym opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania finansowego),

- monitorowanie zarządzania uczelnią,

- wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,

- opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni.

Życzymy Pani Profesor wielu sukcesów podczas pełnienia tak zaszczytnej funkcji.

 

Prof. dr hab. Beata Izabella Godlewska-Żyłkiewicz od początku swojej kariery zawodowej związana jest z  Instytutem Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie kieruje Zakładem Chemii Analitycznej.

Jest autorką ponad 80 publikacji naukowych z zakresu analizy śladowej i specjacyjnej metali w próbkach biologicznych i środowiskowych oraz metod przygotowania próbek do badań, a szczególnie wzbogacania śladów metali na stałych sorbentach (żywice jonowymienne i chelatujące, biosorbenty, polimery z odwzorowanymi jonami). Zajmuje się analizą metali z grupy platynowców oraz analizą specjacyjną chromu i srebra (nanocząstki) za pomocą technik sprzężonych. Opublikowała również ponad 20 prac popularyzujących naukę oraz dotyczących obszaru zarządzania badaniami naukowymi i finansowania nauki. Jako wykonawca (5) lub kierownik (5) uczestniczyła w realizacji projektów badawczych finansowanych przez KBN, FNP, MNiSW, NCN.

Wypromowała 40 magistrów oraz 2 doktorów nauk chemicznych. Recenzowała również prace doktorskie, osiągnięcia habilitacyjne i wnioski profesorskie. Staże naukowe odbyła na Wydziale Chemii UW, Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu
w Liverpool (UK), Wydziale Chemii Uniwersytetu w Genui (Włochy), Wydziale Chemii Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach (Grecja), Wydziale Chemii Uniwersytetu
w Oviedo (Hiszpania).

W Uczelni pełniła funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Chemii UwB ds. naukowych
i współpracy z zagranicą (2000-2002), prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UwB oraz przewodniczącej senackiej komisji ds. nauki (2008-2016) oraz dziekana Wydziału Biologiczno-Chemicznego (2016-2019). Na poziomie krajowym od 2007 jest członkiem z wyboru Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (obecnie wiceprzewodniczącą) oraz Komitetu Chemii PAN (od 2016). Uczestniczyła w pracach Uniwersyteckiej Komisji ds. Programów Międzynarodowych (UKProM), a następnie Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2011-2016 wiceprzewodnicząca) oraz Zespołu Ekspertów NCN panelu ST4.

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona