logo_smalluwb_img_mobileszukaj

KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE (specjalizacja nauczycielska) 2017/2018

- NOWY ROK AKADEMICKI

(3 semestry, 25 punkty ECTS, wymiar godzin dydaktycznych – 420, w tym 150 godzin praktyki)

DLA KOGO?

Kwalifikacje pedagogiczne adresowane są do kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów zawodowych i języków obcych.

Słuchaczami mogą być studenci II i III roku kierunków i specjalności nienauczycielskich oraz absolwenci UwB oraz innych uczelni.

CZEMU SŁUŻĄ ?

Kwalifikacje pedagogiczne zapewniają profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela. Umożliwiają uzyskanie podstaw wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz umiejętności niezbędnych dla zrozumienia i rozwiązywania problemów wychowawczych. Tworzą warunki do kształtowania umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom uczącym w szkołach podstawowych, gimnazjach, jak i szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia obejmują także emisję głosu i prawo oświatowe.

Wartością dodatkową Kwalifikacji pedagogicznych jest uczestnictwo w procesie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się (w trosce o własny rozwój zawodowy) oraz przygotowywania do identyfikacji zawodowej, kształtowania właściwej postawy zawodowej, umiejętności podejmowania inicjatywy oraz odpowiedzialności za siebie i innych, a także w przekazie sposobu pełnienia własnej roli zawodowej i ról społecznych wiążących się z przynależnością do zawodu nauczyciela, środowiska lokalnego i nowoczesnego społeczeństwa otwartego.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Uzyskiwanie nauczycielskich uprawnień zawodowych jest dodatkową specjalizacją. Podjęcie jej przez studentów i inne zainteresowane osoby jest dobrowolne i następuje poprzez złożenie pisemnej deklaracji w CEU.

O przydziale do grupy metodycznej decydować będzie przygotowanie merytoryczne uzyskane na studiach kierunkowych zgodnie z podstawą programową określonego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne będzie też decydować o sposobie odbywania praktyk pedagogicznych.

JAKIE BĘDĘ MIAŁ UPRAWNIENIA?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012r. kwalifikacje do nauczania zgodne są z przygotowaniem merytorycznym uzyskanym na studiach kierunkowych, na II etapie edukacyjnym - dla kierunków, których przedmiot jest realizowany w szkole podstawowej oraz do nauczania na III i IV etapie edukacyjnym - dla kierunków, których przedmiot rozpoczyna realizację w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

Każdy uczestnik otrzymuje na koniec Kwalifikacji pedagogicznych świadectwo uzyskania przygotowania pedagogicznego.

KADRA

Zajęcia na kursie prowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB oraz zatrudnieni na innych wydziałach UwB, a także w innych instytucjach edukacyjnych. Wyniki ewaluacji potwierdzają profesjonalizm prowadzonych zajęć.

TERMINY

Dokumenty należy złożyć w terminie do: 15 września 2017 r. (tryb stacjonarny), 30 września 2017 r. (tryb niestacjonarny)  

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 23 październik 2017 r. (grupy stacjonarne), 28-29 październik 2017 r. (grupy niestacjonarne)

PŁATNOŚCI

Pobieranie nauki w CEU jest odpłatne i wynosi: 1400 zł (opłata jest podzielona na raty miesięczne lub kwartalne) - dla studentów UwB i 2000 zł (opłata jest podzielona na raty miesięczne lub kwartalne) - dla absolwentów.

 

Podanie o przyjęcie

Ulotka

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona