logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku otwiera konkurs na najlepszego absolwenta studiów II stopnia na kierunku Chemia kryminalistyczna i sądowa w roku 2019

 

Organizatorem Konkursu jest Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku, a Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Pro-Environment Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Feeria Wydawnictwo Science w Łodzi
oraz Wydawnictwo Naukowe PWN

 

Konkurs trwa od dnia 10 lipca do dnia 29 lipca 2019 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30 lipca 2019 roku.

 

 W konkursie zostaną przyznane nagrody za zajęcie I i II miejsca. Pierwsze miejsce stanowi nagroda finansowa w wysokości 2000 zł fundowana jest przez firmę Pro-Environment Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, drugie miejsce nagroda rzeczowa w postaci Wydawnictwa Feeria Wydawnictwo Science w Łodzi i Wydawnictwa Naukowe PWN
 

 Nagrody zostaną wręczone laureatom na inauguracji roku akademickiego 2019/2020.

 

O nagrodę mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci ostatniego roku studiów II stopnia kierunku chemia kryminalistyczna i sądowa, na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku, którzy ukończyli studia w danej edycji konkursu oraz:

 1. osiągnęli średnią ocen z toku studiów II stopnia nie niższą niż 4,50 (obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku) oraz uzyskali z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre,
 2. nie powtarzali roku studiów poprzedzającego rok, w którym ubiegają się o przyznanie nagrody i nie mieli wpisu warunkowego na wyżej wymieniony rok studiów,
 3. spełniają dodatkowo co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
  • posiadają osiągnięcia naukowe,
  • aktywnie uczestniczyli w działalności uczelnianej,
  • aktywnie uczestniczyli w działalności pozauczelnianej,
 4. przesłali wypełnione według wzoru zgłoszenie wraz z podpisanym oświadczeniem (Załącznik 1 do Regulaminu) na adres mailowy: nauka.wbch@uwb.edu.pl oraz złożyli jeden egzemplarz zgłoszenia w formie papierowej w Dziekanacie Wydziału Biologiczno-Chemicznego. Załącznik 1 stanowi integralną część Regulaminu.
   

Załącznik 1 jest dostępny na stronie Wydziału Biologiczno-Chemicznego. Szczegółowych informacji udziela: prodziekan ds. naukowych dr hab. Ada Wróblewska, tel. 85 738 84 29, 85 745 71 26.

 

 

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona